Opløsning af IVS selskaber

Iværksætterselskaber kaldes også IVS selskaber og de opløses på samme måde som andre selskaber. IVS selskaberne er jo afskaffet sådan, at IVS selskaber senest den 15. oktober 2021 skal være omdannet til ApS. Er omdannelsen ikke gennemført til tiden, må en begæring om tvangsopløsning forventes.

Bemærk, at 15. oktober fristen er politisk aftalt, men skal stadig omsættes til lov før den gamle frist per 15. april 2021 bortfalder, jf. Iværksættere får hjælpende hånd: Ny politisk aftale letter omregistrering

For ejere af IVS selskaber giver afskaffelsen anledning til at overveje om selskabet skal fortsætte eller opløses. Ansvarlige ejere med ønske om at betale enhver sit, vil sørge for selv at tage vare på situationen før de udsættes for tvangsopløsning som jo kan føre til konkurs i insolvenssituationen.

Hvis IVS selskabet har haft beskeden aktivitet og ejeren mener at have kontrol over alle de forpligtelser selskabet måtte have pådraget sig, bør det overvejes om ikke Selskabet kan opløses på en § 216 erklæring hvor ejeren påtager sig ansvaret for al gæld. Alternativt kan gennemføres en solvent likvidation.

Nedenfor giver jeg i hovedtræk en opskrift på hvordan opløsningen foregår.

1. Opløsning på § 216 erklæring - betalingserklæring

Der vælges en ophørsdato. Regnskab og selvangivelse gøres klar for seneste periode. For momsregistrerede er det vigtigt at få al moms med for afslutningsperioden og anmelde den korrekt. Der tages stilling til afmelding af pligter som moms, a-skat, lønsum, punktafgift samt import/eksport registrering.

Al forfalden og uforfalden gæld skal være betalt og alle oplysninger afgivet til SKAT. Herefter kan SKAT ansøges om ophørserklæring. Når SKAT har svaret 3-6 måneder senere, kan 216 erklæring registreres og selskabet lukkes på dette grundlag.

2. Solvent likvidation

Selskabet afholder en generalforsamling hvor det besluttes at selskabet træder i likvidation, der udpeges en likvidator og kreditorerne indkaldes med 3 måneders varsel.

Der vælges en ophørsdato, som skal ligge efter 3 måneders fristens udløb. Regnskab og selvangivelse gøres klar for denne sidste periode. For momsregistrerede er det vigtigt at få al moms med for afslutningsperioden og anmelde den korrekt. Der tages stilling til afmelding af pligter som moms, a-skat, lønsum, punktafgift samt import/eksport registrering.

Al forfalden og uforfalden gæld skal være betalt og alle oplysninger afgivet til SKAT. Momsen skal også anmeldes korrekt til udløb af sidste (del)periode.

Likvidator skal overveje om SKAT skal ansøges om kvittance, dvs. at SKAT tager stilling til likvidators ansvar for eventuelle senere skattekrav. Herefter kan selskabet besluttes opløst på den sidste generalforsamling og alt anmeldes.

3. Hvad med pengene

Når selskaber opløses efter den ene eller anden af de to nævnte metoder, vil der typisk være en restbeholdning som herefter udloddes til ejerne af selskabet.

---oo0oo---

For bistand i sager om opløsning af selskaber og lignende spørgsmål, kontakt venligst advokat Niels Ulrik Ottesen.

Seneste artikler

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

De nye regler om konkurskarantæne

af advokat Bjørn Wittrup

De nye regler om konkurskarantæne træder i kraft den 1. juli 2024 og gælder for konkursboer, hvor der afsiges konkursdekret efter den dato.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.