Forslag til ændring af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

Regeringen har den 20. november 2019 fremsat et forslag til ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven.

Bo- og gaveafgiften

Med forslaget ønsker regeringen at genindføre en ensartet bo- og gaveafgift på 15%, der således bringes tilbage til niveauet for bo- og arveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder inden nedsættelsen af afgiften, der i 2017 blev gennemført med virkning fra 2016 af den daværende Venstreregering sammen med DF, LA og de Konservative. Ifølge denne tidligere ændring nedsattes afgiften trinvis til 13% (2016 og 2017), 7% (2018), 6% (2019) og 5% (2020).

Der sker nu en tilbagerulning til det gamle 15%-niveau.

Ifølge lovforslaget skal loven have virkning fra 1. januar 2020, således at ovennævnte 5%-sats afskaffes for 2020 og erstattes af 15%. Derimod berøres ovennævnte satser for 2016-2019 ikke.

Forbedret henstand

Det foreslås, at adgangen til henstand med betaling af bo- og arveafgiften forbedres, således at man nu får et retskrav på henstand og en forlængelse af henstandsperioden fra 15 til 30 år. Der kræves heller ikke sikkerhed.

Indførelse af et retskrav på henstand medfører, at det ikke er overladt til Skatteforvaltningens skøn, om der konkret kan gives henstand ud fra en bedømmelse af virksomhedens kapitalforhold og virksomhedens fortsatte beståen.

Den foreslåede afdragsordning indebærer, at der skal betales lige store afdrag på op til en 30 årig periode. Afgiftsbeløbet skal forrentes med standardrenten efter selskabsskatteloven § 11 B, stk. 2 (pt. 2,7% p.a.) og forfalder sammen med det årlige afdrag.

Det skal tilføjes, at der ikke er mulighed for en afdragsordning ved overdragelse af aktier eller anparter i et selskab, hvor selskabets virksomhed i overvejende grad anses for at bestå i passiv kapitalanbringelse (pengetankselskab).

Værdiansættelse af aktier og anparter

Lovforslaget ændrer ikke ved reglerne om værdiansættelse af aktier og anparter, der fortsat skal ske til handelsværdien.

Politiske forhandlinger

Lovforslaget er til forhandling, hvorfor det er muligt, at der kan komme ændringer til ovenstående.

---oo0oo---

Kontakt gerne advokat Hans Henrik Skjødt i relation til ovennævnte.

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...