Fremtidsfuldmagt og NemID

En fremtidsfuldmagt oprettes som bekendt ved at fuldmagtsgiveren opretter den digitalt på www.tinglysning.dk og derefter validerer den med NemID. Fuldmagtsgiveren kan kun under-skrive fuldmagten, men kan ikke anmelde denne til tinglysning.

Efter loven skal fremtidsfuldmagten herefter og inden for en frist på 6 måneder vedkendes af fuldmagtsgiveren over for notaren, som derefter anmelder fuldmagten over for tinglysningen. Bliver fuldmagten ikke tinglyst inden for denne frist, bortfalder den uden videre.

I normalsituationen vil fuldmagtsgiveren – eller advokaten, der har oprettet den på kundens vegne – få tilsendt en e-mail med udskrift af fremtidsfuldmagten og oplysning om tinglysnings-resultatet. Umiddelbart skulle man tro, at når en offentlig myndighed anmelder over for en an-den offentlig myndighed, så kan den private borger forlade sig på, at det er i orden og at fuld-magten er blevet tinglyst og gyldig. Som det fremgår nedenfor, kan man nu ikke forlade sig på, at normaliteten er uden undtagelser.

I modsætning til fuldmagtsgiveren/advokaten får notaren ikke meddelelse om tinglysningsre-sultatet, selv om notaren som nævnt formelt står som anmelder.

Nu er vi fremme ved det usædvanlige! En fremtidsfuldmagt, som jeg havde oprettet, var opret-tet og tinglyst helt efter forskrifterne og ved hjælp af NemID. NemID’en var i hvert fald på dette tidspunkt gyldig, da det ellers ikke ville have været muligt at logge ind på www.tinglysning.dk for at oprette fuldmagten.

Ved fremsendelse af fuldmagten fra tinglysningen kunne det imidlertid konstateres, at den var blevet afvist fra tinglysning med følgende begrundelse:

”Afvist, da den digitale signatur: PID:1234-5678-9-0123456789 der er anvendt til at
underskrive for rollen fuldmagtsgiver med cvr-nr./cpr.nr.: CVR-35528075 er spærret.”

Jeg kontaktede notaren, som aldrig havde oplevet noget lignende og som ikke kunne forklare, hvorfor en signatur, der var gyldig ved anvendelsen (oprettelsen af fremtidsfuldmagten), nu ikke længere var gyldig på tidspunktet for notarens anmeldelse.

Herefter tog jeg kontakt til tinglysningsretten, som gav følgende forklaring: NemID opdaterer med visse mellemrum deres system for at undgå misbrug, men NemID giver ikke besked til brugerne, når dette sker. Den eneste forklaring på mit problem måtte være, at NemID havde opdateret i tiden mellem oprettelsen af fuldmagten og notarens anmeldelse. Adspurgt om, hvordan man kunne undgå en sådan situation, fik jeg det råd at undlade at oprette fremtids-fuldmagten før ganske kort tid forud for et aftalt møde hos notaren, hvor fuldmagtsgiveren skulle vedkende sig fuldmagten.  

Af skade bliver man klog, men sjældent rig!

Det er meget muligt at man kunne få gebyret på DKK 300 til notaren, som blev betalt ved den første – nytteløse – vedkendelse, retur. Det er imidlertid ikke blot en automatisk følge, men skal mindst godkendes af overordnet personale på notarens kontor, og det advokatarbejde, der er forbundet hermed, vil meget nemt lægge beslag på tid, der burde honoreres med et langt større beløb end et sparet gebyr, så det er jeg afstået fra. Jeg er dermed blevet en lille smule fattigere!   

Trøsten må være, at jeg er nu blevet så klog, at jeg først drøfter fuldmagten med klienten og opretter en papirudgave til dette formål. Dernæst reserveres en tid hos notaren til klientens vedkendelse, uanset at der endnu ikke er oprettet noget dokument ved tinglysningsretten. Herefter reserverer jeg tid i min eller en administrativ medarbejders kalender til 1-2 dage før det reserverede møde hos notaren, hvor vi opretter fuldmagten tinglysningsmæssigt. Naturlig-vis kan man risikere, at NemID skulle vælge at opdatere lige præcis i løbet af disse 1-2 dage, men risikoen er minimal og man så alligevel står med en afvist tinglysning, men så skal man vist være svært uheldig.

Denne fremgangsmåde anbefales til efterfølgelse. Det anbefales videre, at advokaten kontrolle-rer tinglysningsresultatet straks det modtages, for at sikre sig, at alt er i orden.   

Det kan være en forhåbning, at der ikke vil opstå det samme problem, når Mit ID er kørt ind og jeg har derfor fremsendt en kopi af denne artikel til Digitaliseringsstyrelsen i håb om, at det kan hjælpe på brugervenligheden. Håbet er jo lysegrønt!

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Hans Mogensen.

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...