Konkurstallet steg igen i oktober – Hvad nu, når kassen er tom?

Antallet af konkurser er desværre steget i oktober måned i forhold til forrige måned og måneden før. Tallene kommer ikke som en overraskelse, når man ser på den økonomiske udvikling i samfundet. Vi er lige kommet igennem en 2 årig corona krise, så kom tilbagebetalingen af coronalån, inflationen og de stigende energi- og råvarepriser og krigen i Ukraine.

Alt sammen noget der presser likviditeten i virksomhederne og faldende omsætning og stigende omkostninger er mere gift for indtjeningen og bundlinien.

Først var det især de mindre og mellemstore bygge- og anlægsvirksomheder og i den seneste tid er især antallet af restauranter og butikslukninger fulgt efter, og ejeren har måttet dreje nøglen om.

Som konkursadvokat får jeg ofte først sagerne ind, når konkursen er indtruffet, og så er der ikke meget at andet at end ren nedlukning og afvikling, medmindre der står en køber klar, der vil købe aktiviteterne ud af konkursboet og videreføre virksomheden eller dele heraf i nyt regi. Det kan bestemt være fornuftigt, hvis der er en sund businesscase fremadrettet. Der er der desværre som regel ikke.

Kan man gøre noget, inden virksomheden går konkurs?

Hvis business casen er helt væk, så skal man lukke ned. Først og fremmest skal man som ledelse passe på med ikke at fortsætte en underskudsgivende drift for længe, idet man i så fald risikerer, at kurator i det senere konkursbo rejser krav mod ledelsen med påstand om, at den er ansvarlig for det yderligere tab, der er opstået efter det tidspunkt, hvor ledelsen indså eller burde indse, at en fortsat drift ville påføre kreditorerne yderligere tab. Man taler om drift efter håbløshedstidspunktet, og det er ansvarspådragende for ledelsen.

Hvis ledelsen omvendt mener, at virksomheden i sig selv er sund og overlevelsesdygtig, kan løsningen være en rekonstruktion eller en overdragelse til et helt nyt selskab, hvorefter det gamle selskab typisk går konkurs.

Her skal man hurtigt sammen med sin revisor og advokat overveje, om man skal søge en rekonstruktionsløsning, især hvis det primært er den gamle gæld, der er uoverstigelig og er ved at trække virksomheden ned i en konkurs, mens driften i sig selv er rentabel eller hurtigt forventes at blive det eller om man skal vælge løsningen med at lægge virksomheden over i et helt nyt selskab.

Uanset hvilken løsning man vælger, bør det ske i samråd med ens revisor og advokat, da jeg som konkursadvokat har set mange mislykkede overdragelser, der er endt i kedelige retssager og problemer med LG, fordi løsningerne ikke har været velovervejede og professionelle. Det er tynd is, man bevæger sig på, og mange fristes til nemme løsninger, der risikerer at blive anfægtet og tilsidesat senere og risikerer at ende i en ny konkurs og erstatningskrav mod ledelsen.

Der er inden for det sidste års tid vedtaget nye rekonstruktionsregler, der skal gøre det nemmere og billigere at opnå en rekonstruktion og dermed undgå en konkurs. Her er det vigtigt, at man ser realistisk på virksomheden og tager sin revisor eller advokat med på råd, idet ledelsen selv ofte har et for positivt og for optimistisk og dermed urealistisk syn på fremtiden. Det er ofte gavnligt at spørge sig selv, hvorfor det lige er, at man som ledelse tror, at den virksomhed, der er kommet i en insolvenssituation lige pludselig forventes at kunne give overskud inden for en nær fremtid.

Der rejses mange sager om konkurskarantæne, og det er bestemt ikke sjovt som ledelse oveni en konkurs tillige at blive sagsøgt af kurator i en sag med påstand om konkurskarantæne i 3 år, og dermed være udelukket fra at være direktør eller bestyrelsesmedlem i et selskab med begrænset ansvar i 3 år. Især, hvis man har direktør eller bestyrelsesposter i andre selskaber, som man dermed risikerer at blive udelukket fra, hvis man idømmes konkurskarantæne.

Hertil kommer, at konkurs er en ting, men oven i det at skulle idømmes konkurskarantæne og få et stempel i panden, der hedder, at ens drift af virksomheden karakteriseres af retten som groft uforsvarlig forretningsførelse, det opfatter mange direktører i konkursramte virksomheder som både en hån og som dybt urimeligt. Og som at føje spot til skade som afslutning på et forløb, hvor ledelsen typisk i længere tid har kæmpet for at redde virksomheden og ofte til ingen eller kun en meget ringe aflønning. Det bedste råd jeg kan give til at undgå konkurskarantæne er: Sørg for at bogføringen er så ajour som muligt, og at alle bogføringsbilag er tilstede og und at foretage kreditorforrykkende dispositioner.

Min generelle anbefaling er: Søg råd hos revisor og advokat i tide inden virksomheden er kørt helt i sænk, og vær realistisk i bedømmelsen af om virksomheden har en fremtid, eller om hullet bare vil blive endnu større, fordi der ikke længere er nogen business case. Hos Homann har vi flere dygtige advokater, der står klar til at rådgive dig med kort varsel.

---oo0oo---

For bistand i sager på dette område kontakt da gerne advokat Bjørn Wittrup.

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...