Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i dødsboer i form af fremsendelse af en skrivelse/e-mail til skifteretten eller bobestyrer. Det er væsentligt, at en kreditor er opmærksom på, at forsøg på at anmelde et krav ”uden om skifteportalen” ikke fører til afbrydelse af proklamafristen på otte uger. Anmeldelser og forespørgsler skal ske via skifteportalen, hvorom der kan læses mere på dette link:

https://domstol.dk/media/40xj14wy/information-om-skifteportalen.pdf

Bemærk særligt, at anmeldelse af krav m.v. tilgås via www.minskiftesag.dk.

Særligt om forståelsen i øvrigt af dødsboskiftelovens §§ 82 og 83 henvises til UfR2023.3857 ff., der omhandler en anmeldelse før Skifteportalen, men princippet er fortsat det samme, nemlig at dødsboskiftelovens § 83, stk. 2, nr. 1, vedrørende foreløbige anmeldelser er en farlig bestemmelse, hvis ikke det endelige krav bliver oplyst over for bobestyrer. Det anmeldte krav blev prækluderet.

Seneste artikler

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

De nye regler om konkurskarantæne

af advokat Bjørn Wittrup

De nye regler om konkurskarantæne træder i kraft den 1. juli 2024 og gælder for konkursboer, hvor der afsiges konkursdekret efter den dato.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.