Mangler ved fast ejendom anno juni 2023

Der rejses stadig mange sager om mangler ved fast ejendom. Det kan både være mod sælger, ejerskifteforsikringsselskab, den bygningssagkyndige eller købers rådgivere.

Med reglerne om tilstandsrapport og tilbud på ejerskifteforsikring kan der dog som absolut hovedregel kun gøres krav gældende overfor sælger, hvis han har handlet forsætligt eller groft uagtsomt og det er typisk svært at bevise.

MEN, hvad gør man, hvis der er tegnet en ejerskifteforsikring, men forsikringen afviser at betale, selvom der intet står om manglen i tilstandsrapporten. Det giver artiklen et bud på.

Køber købte med overtagelsesdag den 1. august 2022 et parcelhus fra 1960’erne i et pænt kvarter i Hillerød. Kort tid efter at køber var flyttet ind, regnede det ned gennem taget. En tilkaldt håndværker bekræftede, at der var hul i taget flere steder og at taget generelt var udskiftningsmodent. Et nyt tag ville koste mindst 525.000 kr.

Der stod intet om utæt eller udtjent tag i tilstandsrapporten og der var intet anført om tagets restlevetid.
Køber anmeldte sagen til sin ejerskifteforsikring, der afviste at dække med henvisning til, at taget var udtjent og dermed ikke i ringere stand end tilsvarende ejendomme af tilsvarende alder.

Køber var lægmand og førstegangs køber og anede intet om tages levetid, og han stod nu som nybagt huskøber og så ind i en stor og uventet udgift på 500.000 kr. til nyt tag, inden blækket på købsaftalen endnu ikke var helt tørt.

Køber tænkte, det kan ikke være rigtigt, at jeg er havnet i dette ingenmandsland, selvom jeg har gjort alt, hvad mine rådgivere har anbefalet mig og herunder tegnet en dyr ejerskifteforsikring, og han kontaktede derfor sin advokat.

Advokaten skrev som det første til den bygningssagkyndige og rejste krav overfor ham med henvisning til, at han burde have opdaget det utætte tag, da han lavede tilstandsrapporten og burde have anført tagets restlevetid i tilstandsrapporten. Den Bygningssagkyndige afviste kravet.

Advokaten rejste kravet overfor sælger med henvisning til, at han burde have oplyst om utætheden i sælgeroplysningerne i tilstandsrapporten, og at sælger dermed havde afgivet urigtige oplysninger og derfor var erstatningsansvarlig overfor Køber. Sælger afviste, at han havde kendt til utæthederne i sin ejertid og afviste kravet.

Advokaten rejste kravet overfor Købermægleren med henvisning til, at han burde have oplyst Køber om, at taget var udskiftningsmodent og at der burde have været en bemærkning om tagets alder i tilstandsrapporten, se § 19 i bekg. nr. 1587 om tilstandsrapporter m.v. af 11.10.2020. Ved at have undladt at gøre køber opmærksom herpå og søge dette forhold nærmere afklaret var Købermægler erstatningsansvarlig overfor Køber. Købermægler ved Dansk Ejendomsmæglerforening afviste kravet.

Advokaten rejste kravet overfor ejerskifteforsikringen og henviste til, at der ifølge policen var en mindstedækning ved udtjente bygningsdele som tage på 2030 % af nyprisen for et nyt tag. Ejerskifteforsikringen fastholdt imidlertid sin afvisning af kravet.
Købers advokat udarbejdede herefter udkast til stævning mod alle 4 ovennævnte parter og udkast til S&S tema og ansøgte om retshjælpsdækning hos Købers retshjælpsforsikringsselskab, som meddelte retshjælp til en sag mod sælger og ejerskifteforsikringsselskabet.

Stævningsudkast blev fremsendt til de pågældende og der blev indledt forligsforhandlinger med den bygningssagkyndige og Ejerskifteforsikringen.

Efter lange forhandlinger endte sagen med, at sagen blev forligt mod, at den Ejerskifteforsikringen anerkendte at betale en erstatning på ca. 20% af udgiften til et nyt tag i overensstemmelse med policens vilkår. Køber opnåede dermed en erstatning på ca. 100.000 kr. Den nærmere fordeling af skaden mellem den bygningssagkyndige og Ejerskifteforsikringen var et internt anliggende mellem disse, men det var oplagt, at der var begået fejl af den bygningssagkyndige.

Sagen viser, hvor vanskeligt det kan være for Køber at få erstatning for mangler i en sag, der burde ligge på den flade hånd.
Mit råd til Købere i sager om mangler ved fast ejendom er at læse vilkårene for ejerskifteforsikringen meget grundigt, og kontakte en advokat, hvis man er tvivl om et afvisning af et mangelskrav er berettiget.

Advokaten vil tillige kunne vurdere, om der kan rejses krav overfor andre parter i sagen end ejerskifteforsikringen og om der skal udtages stævning eller ske påklage til ankenævn m.v. Sagen vil typisk være omfattet af Købers retshjælpsforsikring.

---oo0oo---

Sagen har været behandlet af Advokat Bjørn Wittrup.

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...