EU’s enhedspatent og patentdomstolen er nu trådt i kraft

Det fælles europæiske patent og en fælles europæisk patentdomstol har været meget længe undervejs, jf. min artikel af 24. april 2014: Enhedspatent og den fælles Patentdomstol.

Enhedspatentordningen og den fælles patentdomstol, Unified Patent Court (UPC), er trådt i kraft den 1. juni 2023, hvilket markerer en betydelig ændring af det europæiske patentsystem og håndhævelsen af patenter i Europa. 

Idéen med enhedspatentet er at gøre det muligt at opnå ét patent, som vil dække hele EU, dog med undtagelse af de få lande, der vælger at stå uden for. 

Enhedspatentet er en overbygning på den europæiske patentansøgning, som hidtil og fortsat vil være administreret af det europæiske patentkontor (kaldet EPO). EPO fungerer som et fælles udstedelsessystem, der hidtil har været forløberen for at opnå nationale patenter i de tilsluttede europæiske lande, der også omfatter lande uden for EU. Enhedspatentet vil blive koblet på dette system, og når den europæiske patentansøgning godkendes, skal man vælge mellem enhedspatentet og/eller validering (udstedelse) i udvalgte lande.

17 EU-lande er på nuværende tidspunkt med i ordningen, og det forventes, at op til 24 EU-lande vil deltage. Spanien, Kroatien og Polen har meddelt, at de ikke kommer til at deltage i ordningen. 

Den fælles europæiske patentdomstol

Den fælles patentdomstol indebærer konkret, at der frem over vil være én fælles europæisk patentdomstol, der med virkning for alle de deltagende medlemslande har kompetence til at træffe afgørelser i sager vedrørende enhedspatentet. 

UPC består af en 1. instans domstol og en appeldomstol. 1. instans domstolen består af flere lokale og regionale afdelinger og en central afdeling med hovedsæde i Paris og afdelinger i München og Milano. Den lokale danske afdeling skal ligge hos Sø- og Handelsretten, hvor danske patentsager også føres i dag. Processproget i den danske afdeling er dansk eller engelsk.

---oo0oo---

For bistand i lignende sager eller sager om andre forhold indenfor immaterielle rettigheder kontakt da venligst advokat Hans Henrik Skjødt

Seneste artikler

Ejere af fritidsbolig havde ikke vundet hævd til areal under hæk

af advokat Nicolai P. Funder

I dom afsagt af Højesteret 23. juni 2023 (gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2023.4599) stadfæstede Højesteret erklæringen fra en skelforretning,...

Arbejder i andelslejlighed skulle anses som forbedring

af advokat Nicolai P. Funder

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Retssager – Vælg fast track og undgå de langetider

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer kort om muligheden for at få afgjort tvister ved en fast track ordning, som sker ved at vælge reglerne om isoleret bevisoptagelse...

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Anmeldelse af fordringer og forespørgsler i dødsboer

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...