Konkurrenceklausuler og kundeklausuler i ansættelsesforhold

I ansættelsesforhold og i øvrigt også i andre samarbejdsrelationer kan der være et behov for at sikre sig mod, at den viden, som den ansatte eller samarbejdspartneren opnår om forretningshemmeligheder, herunder kendskab til og et godt forhold til kundekredsen, udnyttes i urimeligt omfang. Markedsføringsloven giver kun en begrænset beskyttelse.

Der kan derfor i ansættelsesforhold være grund til at sikre sig med skriftlige aftaler om medarbejderens adgang til konkurrence efter ansættelsesforholdets ophør. For den ansatte kan sådanne aftaler betyde en urimelig indskrænkning i adgangen til at få en ny stilling. Aftaler med konkurrenceklausuler eller kundeklausuler skal derfor tilgodese hensyn til begge parter.

Der er regler om disse forhold i Funktionærlovens §§ 18 og 18a. En konkurrenceklausul vedrører adgangen til at være aktiv som ansat eller selvstændig i brancher, der konkurrerer med den tidligere arbejdsgiver. En sådan aftale er kun gyldig, hvis funktionæren indtager en særlig betroet stilling, og aftalen skal være skriftlig og tidsmæssigt begrænset. Funktionæren skal have mindst halvdelen af sin løn på fratrædelsestidspunktet i den periode, som aftalen gælder. Hvis funktionæren får andet passende arbejde, kan indtægten derfra modregnes i betalingen for konkurrenceklausulen.

Der gælder tilsvarende regler for kundeklausuler, der er en begrænsning i den ansattes mulighed for at have kontakt med den tidligere arbejdsgivers kunder.

Reglerne i Funktionærloven gælder kun for funktionærer, og det vil sige, at for eksempel direktører og håndværkere ikke er omfattet.

For så vidt angår direktører er der ingen tvivl om, at der kan aftales konkurrenceklausuler og kundeklausuler. Det er også fastslået i en dom fra Østre Landsret, at en håndværker var forpligtet af en kundeklausul. Dommen er anket til Højesteret.

Hvis en aftale misligholdes, kan den krænkede part kræve erstatning. Det forudsætter, at det kan bevises, at der er lidt et økonomisk tab. Det er svært at bevise, at en virksomhed har lidt et bestemt tab, fordi en tidligere ansat har handlet i strid med en med en konkurrenceklausul eller kundeklausul, for eksempel ved at påbegynde konkurrerende virksomhed. Derfor aftales der ofte, at der skal betales en bod. Den tidligere arbejdsgiver kan kræve Fogedrettens bistand til at standse en tidligere medarbejders handlinger i strid med en aftale.

Alle er uden hensyn til, om de er funktionærer eller har anden form for ansættelse, beskyttet af reglerne i Aftalelovens §§ 36 og 38. § 38 har størst betydning. Det fremgår blandt andet, at konkurrenceklausuler og kundeklausuler ikke kan gøres gældende overfor den ansatte, hvis vedkommende er blevet opsagt uden at have givet rimelig anledning til det. Det betyder med andre ord, at hvis virksomheden opsiger eller bortviser medarbejderen, uden at han har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse, kan en sådan klausul ikke anvendes.

Det fremgår desuden af Aftalelovens § 38, at en konkurrenceklausul eller kundeklausul ikke forpligter den ansatte, hvis den er mere vidtgående end påkrævet.

Både arbejdsgiver og lønmodtager har en interesse i, at konkurrenceklausuler og kundeklausuler kun anvendes i nødvendigt omfang. Det er derfor relevant at søge advokatbistand ved udformning af sådanne aftaler og, hvis der opstår tvist om fortolkningen.