Personalegoder – månedlig indberetning

Arbejdsgivere skal hver måned foretage indberetning til SKATs eIndkomst af personalegoder til de ansatte. Indberetning skal ske, når den ansatte modtager personalegoder eller skattepligtige fordele, som der ikke betales fuldt vederlag for.

Indberetning af multimedier og personalegoder kan for månederne januar til marts 2010 udskydes, således at der foretages en samlet indberetning for denne periode sammen med indberetning for april 2010. Denne udskudte indberetning gælder dog ikke for fri bil og fri kost og logi, der er A-indkomst

Udskydes indberetning af multimedier, skal der i indberetningen for april 2010 anføres en år-til-dato værdi på 1.000 kr. i værdi til beskatning. Det er ikke nødvendigt at angive, at indberetningen vedrører perioden 1. januar til 30. april 2010.

A-skat og AM-bidrag af multimedierne udskydes tilsvarende, således at der først sker indeholdelse heraf i forbindelse med lønnen for april 2010.

Ingen indberetning af følgende personalegoder

 • Goder omfattet af bagatelgrænsen for personalegoder på kr. 5.500. Godet er skattefrit, når den samlede værdi holder sig under grænsen. Der skal ikke foretages indberetning, selvom godets samlede værdi overskrider bagatelgrænsen. Der er tale om goder, som virksomheden i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde.
 • Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger m.v.
 • Benyttelse af firmabørnehave og firmavuggestue
 • Privat benyttelse af goder, der stilles til rådighed af hensyn til arbejdet, under forudsætning af, at der ikke er tale om et gode omfattet af indberetningspligt, jf. nedenfor
 • Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber mv. under forudsætning af, at der ikke er tale om et gode omfattet af indberetningspligt, jf. nedenfor
 • Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen

Personalegodets værdi

Indberetningen skal foretages ved angivelse af godets skattepligtige værdi, undtagen frikort til offentlig befordring, der kun angives ved en krydsmarkering.

Værdien skal indberettes mindst en gang månedlig. Hvis godet/fordelen skattemæssigt vedrører en lønperiode, der ikke er en kalendermåned eller hvis godet/fordelen vedrører flere perioder, opgøres værdien forholdsmæssigt til den periode, som indberetningen vedrører.

Den skattepligtige værdi fastsættes som udgangspunkt til den værdi, som det antages at koste medarbejderen at anskaffe godet i almindelig fri handel. Rabat på indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren mv. udbyder til salg som led i sin virksomhed, skal kun beskattes i det omfang, rabatten overstiger arbejdsgivers avance.

For følgende rubrikker i indberetningen, er der dog særlige regler for værdiansættelsen:

Rubrik 19 - Fri bil
Rubrik 20 - Værdi til multimediebeskatning
Rubrik 21 - Værdi af fri kost og logi
Rubrik 50 - Værdi af fri helårsbolig
Rubrik 51 - Værdi af fri sommerbolig
Rubrik 52 - Værdi af fri lystbåd
Rubrik 53 - Værdi af fri medie-/radiolicens

Rubrik 0019 Værdi af fri bil

AM-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Bruttobeløbet indberettes, dvs. værdien af den fri bil før A-skat og AM-bidrag. Beløbet skal også med i rubrik 13. Er der tale om lønmodtagere, der er fritaget for at betale AM-bidrag, skal værdien ikke med i rubrik 13, men i rubrik 14.

Ydes godet til en hovedaktionær, suppleres indberetningen ved at angive kode 61 i rubrik 68. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal i stedet angives kode 60 i rubrik 68

Fra 1.januar 2010 skal der i værdi af fri bil medregnes miljøtillæg.

Rubrik 0020 Værdi til multimediebeskatning

Multimedie er et AM-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode. Beløbet skal også med i rubrik 13. Er der tale om lønmodtagere, der er fritaget for at betale AM-bidrag, skal værdien ikke med i rubrik 13, men i rubrik 14. Der skal indberettes pr. påbegyndt måned, hvor godet er stillet til rådighed. 250 kr. pr. måned og dermed 3.000 kr. (grundbeløbet) pr. år i 2010. For 14-dages lønnede, er det tilladt at indberette værdien med 2/52 af det fastsatte grundbeløb og tilsvarende på andre "skæve" lønperioder.

Ved til- og fratrædelse, skal der indberettes mindst en 1/12 af grundbeløbet for månedslønnede og for 14-dages eller ugelønnede mindst 4/52 af grundbeløbet, selv om den ansatte kun får løn for få dage af en måned.

Goder omfattet af multimediebeskatning er fx:

 • Hjemme-PC betalt af arbejdsgiver, herunder bærbar PC, der bringes med hjem fra arbejde. Hvis en PC tages med hjem af en medarbejder blot én gang, er der en formodning om privat anvendelse, og der skal indberettes værdi til multimediebeskatning. En tro-og-love-erklæring vil normalt ikke kunne ophæve formodning om privat anvendelse.  En undtagelse er dog elever, der får uddannelsen betalt af arbejdsgiver, og hvor PC-en udelukkende anvendes i undervisningsøjemed.
 • Fastnettelefon i hjemmet, når denne betales af arbejdsgiver.
 • Mobiltelefon tilhørende arbejdsgiver, når telefonen tages med hjem, uanset om der er tale om en "fri telefon" i traditionel forstand. Det er således uden betydning om medarbejderen må ringe med frit forbrug eller kun må tale privat i beskedent omfang.

Undtaget for indberetning er for eksempel en decideret "vagttelefon", der under ingen omstændigheder må bruges privat og under forudsætning af, at arbejdsgiver holder kontrol med dette. Således vil udleverede mobiltelefoner/PDA-er, der med sikkerhed udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, hvor der fx er indgået en tro-og-love-erklæring mellem medarbejder og arbejdsgiver, ikke skulle indberettes og dermed beskattes.

Modtager en medarbejder goder til multimediebeskatning fra flere arbejdsgivere, skal alle foretage indberetning. SKAT vil ved årsopgørelsen nedskrive det indberettede til 3.000 kr. (2010-værdi) og samtidig regulere rubrik 13.

Rubrik 0021 Værdi af fri kost og logi (efter standardsatser)

Værdien er et AM-bidrags- og A-skattepligtigt personalegode for:

 • Medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet - 2.829 kr. pr. måned i 2009
 • Køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medarbejdere ved landbrug og hushjælp, der kun får fri kost, samt dermed ligestillede, ansættes værdien for fuld kost i 2009 til 70 kr. pr. dag, for delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien i 2009 til 60 kr. pr dag. For 1 måltid 35 kr. pr. dag.

Beløb for 2010 foreligger endnu ikke.

Der er i ovenstående tale om anvendelse af standardsatser, og der skal trækkes A-skat/AM-bidrag af beløbet, som samtidig skal indgå i værdien i rubrik 13. Er der tale om lønmodtagere, der er fritaget for at betale AM-bidrag, skal værdien ikke med i rubrik 13, men i rubrik 14.

Kost og logi, der ydes til andre personalekategorier er AM-bidragsfri B-indkomst. Denne skal derfor ikke indgå i rubrik 13 - og skal i stedet indberettet i rubrik 55 - Andre personalegoder. (Fra 1. januar 2011 vil denne type gode blive AM-bidragspligtig).

Rubrik 0050 Værdi af fri helårsbolig

Værdien er AM-bidragsfri B-indkomst. Fri helårsbolig, som den ansatte har helt eller delvis til rådighed skal indberettes med forskellen mellem det beløb, den ansatte betaler for at have fået boligen stillet til rådighed og markedslejen.

Betaler arbejdsgiver udover den fri bolig også for udgifter, der normalt afholdes af lejeren, fx el og varme, skal værdien heraf også indberettes. Værdien heraf er den faktiske udgift.

Rubrik 0051 Værdi af fri sommerbolig.

Værdien er AM-bidragsfri B-indkomst.

Rubrik 0052 Fri lystbåd

Værdien er AM-bidragsfri B-indkomst.

Ydes goder i form af fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd til en hovedaktionær suppleres indberetningen ved at angive kode 61 i rubrik 68. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, angives i stedet kode 60 i rubrik 68. I disse tilfælde bliver godet AM-bidragspligtigt - men AM-bidrag af værdien skal ikke indeholdes og indberettes.

Rubrik 0053 Fri medie-/radiolicens

Værdien er AM-bidragsfri B-indkomst. Ansattes fri medie-/radiolicens, abonnementer til betalingskanaler mv. skal indberettes med værdien heraf, som er arbejdsgivers faktiske udgift, dvs. efter fradrag af evt. egenbetaling fra den ansatte.

Rubrik 0055 Værdi af andre personalegoder

Værdien er AM-bidragsfri B-indkomst og indberettes fra 1. januar 2010. Personalegoder, der ikke er selvstændigt nævnt, som fx:

 • fri kost og logi, der ikke indberettes efter standardsatser i rubrik 21
 • fri motorcykel
 • fri kantine
 • fri sundhedsforsikring, når en sådan ikke tilbydes alle medarbejdere
 • fri jagt og udbytte af jagt
 • personalelån

---oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Støjsager/byggesager/ulempesager/varslingsregler

af advokat Bent-Ove Feldung

Baseret på mange års erfaring med de mange reklamationer, der såvel i udlejningsejendomme som foreningsejendomme kan være vedrørende støj, lugt og...

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Sælgers ansvar ved ”indbygning” af det solgte

af advokat Jens H. Elmerkjær

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En...

Vindmøller, solcelleanlæg og deres naboer

af advokat Jens H. Elmerkjær

Reglerne om fremme af vedvarende energi findes i loven af samme navn. Det er en lovgivning, der er blevet ændret mange gange siden loven blev vedtaget...

Omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Artiklen forklarer hvad omstødelse er og hvad man skal gøre, hvis man bliver mødt med et om-stødelseskrav fra en kurator.