Forsikrings- og erstatningsret

Vi har stor erfaring med at rådgive erhvervsvirksomheder, forsikringsselskaber og private om erstatningsretlige forhold og har ført et betydeligt antal retssager for bl.a. landsretterne og Højesteret herom.

Disse sager angår eksempelvis rådgiveransvar, arbejdsgiveransvar, færdselsansvar, produktansvar eller tvister, der udspringer af misligholdte kontraktsforhold af forskellig karakter. I mange sager er der behov for at indhente sagkyndige udtalelser/erklæringer om tekniske, lægefaglige eller andre forhold. Både i sager om driftstabserstatning og personskadeerstaning er der i mange tilfælde (tillige) tvist om erstatningsudmålingen, herunder for personskadesagernes vedkommende om opgørelsen efter erstatningsansvarslovens bestemmelser.

Når det har relevans, omfatter vores rådgivning i disse sager naturligvis tillige en afklaring af de muligheder, der måtte være for at foretage regres overfor (med) ansvarlige, opnå forsikringsdækning eller lign.

Vi tilstræber at løse sagerne ved forhandling, så der kun føres rets- eller voldgiftssag, når tvisten ikke kan løses på anden og bedre vis.

Kontakt os for at høre nærmere.