Advokat Jesper Seeger Perregaard

Advokat (H), Partner

Møderet for Højesteret
Født 1967
CVR. nr.: 28 20 06 41

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 20 41 33 88
E-mail: jsp@remove-this.homannlaw.dk

Linkedin: www.linkedin.com/in/jesper-perregaard/

Profil

Advokat Jesper Perregaard arbejder primært med rets- og voldgiftssager. Han har ført mere end 1.000 retssager ved Danmarks Domstole, ligesom han har erfaring med procedure ved EF-Domstolen.

Jesper Perregaard er formand for Foreningen af Procedureadvokater og medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen. Han varetager løbende opgaver for private klienter, boligforeninger, forsikringsselskaber, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder.

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet 1991

Erhvervsforløb

 • Kammeradvokaten 1991-1996
 • Lett Advokatfirma 1996-2004
 • Jonquières & Jensen Advokater 2005-2007
 • Østre Landsret (konstitueret landsdommer) 2008-2009
 • Homann fra 2009

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • AIDA
 • Faggruppen for Erstatnings- og Forsikringsret
 • Forsikringsforeningen
 • Foreningen af Procedureadvokater.

Tillidshverv

 • Medlem af Ankenævnet for Patienterstatning (tidl. Patientskadeankenævnet) efter indstilling af Advokatsamfundet (fra 2011 -)
 • Beskikket censor ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet (2014 - 2018)
 • Formand for Foreningen af Procedureadvokater

Sprog

 • Dansk og engelsk

Udgivelser

 • Forfatter til flere artikler om erstatnings- og forsikringsretlige forhold, herunder artikel til Ugeskrift for Retsvæsen (trykt i UfR2007B.189) om nyere retspraksis vedr. EAL (Erstatningsansvarsloven).

Artikler af Jesper Perregaard

Foreningen af Procedureadvokater har uddelt sin specialepris 2022

af Bjørn Wittrup

Foreningen af Procedureadvokater har uddelt sin specialepris 2022 på Foreningens seminar i Køge den 6. okt. 2022.

Retsfortabende passivitet - når 19 år ikke er længe nok

af advokat Jesper Perregaard

Man kan ikke sige noget generelt om, hvor længe man vil kunne forholde sig passiv uden derved at miste en given rettighed, indsigelsesret eller lign....

Mere om erhvervsevnetab og årsagssammenhæng

af advokat Jesper Perregaard

Med en kort kommentar til Højesterets dom af 19. august 2020 (sag BS-49822/2019-HJR).

Mere om at være ”nærmeste pårørende” og have ret til forsikringssummen ved dødsfald

af advokat Jesper Perregaard

Et par nyere Højesterets domme giver anledning til at tage emnet op igen.

En kommentar til Højesterets dom af 8. september 2020 (sag BS-20880/2020-HJR) om samværschikane og forældremyndighed

af advokat Jesper Perregaard

Det er min oplevelse, at der i praksis – også retspraksis - på området de senere år har været en tiltagende forståelse for det problematiske ved...

Nye regler i forældreansvarsloven – aftaler om delt bopæl mv.

af advokat Jesper Perregaard

I slutningen af 2018 blev det besluttet at ændre reglerne og etablere et helt nyt familieretligt system, herunder en ny myndighed kaldet...

Byggeret - forbruger – reglerne i hhv. AB Forbruger, AB 92 og AB 18 om sagkyndig beslutning – voldgiftlovens § 7, stk. 2.

af advokat Jesper Perregaard

Det er besluttet at ændre de nuværende regler i AB 92, ABR 89 og ABT 93, der aktuelt benyttes i byggeriet retsforhold, til nye regelsæt kaldet AB 18,...

Privates erstatningsansvar - en motocrossulykke med alvorlig personskade

af advokat Jesper Perregaard

Som en nyere dom fra Vestre Landsret illustrerer er man erstatningsretligt normalt ikke "sin broders vogter" i privatlivets forhold, men derimod...

Letbaner – ansvar og forsikring

af advokat Jesper S. Perregaard

Den første letbane i Danmark blev taget i brug i dec. 2017 i Aarhus, og efter kort tid skete den første ”ulykke” med letbanen i Aarhus, og der kommer...

Skelforretninger – og hvordan omkostningerne fordeles mv.

af advokat Jesper Perregaard

Hvis man som ejer af fast ejendom bliver uenig med naboen, en offentlig myndighed eller andre om den nærmere afgrænsning af ejendommen, kan man efter...