Entreprise

Tilrettelæggelse, udførelse og styring af et byggeri er som udgangspunkt udtryk for aftaleretlige relationer. Aftalegrundlaget kan have sit udgangspunkt i Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed, populært kaldet AB92, eller Almindelige Betingelser for Totalentreprise 1993, populært kaldet ABT93. Relationerne til en byggesags rådgivere er omhandlet i ABR89, der er de almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand. Hvorvidt de førnævnte regelsæt finder anvendelse, er afhængig af parternes aftale.

Vi rådgiver om samtlige de førnævnte kontraktforhold og i øvrigt om entreprisekontrakter og byggesagsaftaler af enhver art, og videre rådgiver vi om udfærdigelse af transporter, og i øvrigt ydes der generel rådgivning inden for alle aspekter i byggesektoren.

Vi har omfattende erfaring i gennemførelse af sager for Bygge- og Anlægsvoldgiftsretten, retssager vedrørende byggeriets forhold og klagenævnssager.

Vi rådgiver såvel bygherrer som entreprenører og tekniske rådgivere m.v., og bistår såvel offentlige som erhvervsdrivende og private i entrepriseforhold af enhver størrelse. Vi medvirker ved tilrettelæggelse af udbud, hvad enten det drejer sig om arbejder inden for den offentlige sektor eller som led i erhverv.

Artikler indenfor området

Byggeret - forbruger – reglerne i hhv. AB Forbruger, AB 92 og AB 18 om sagkyndig beslutning – voldgiftlovens § 7, stk. 2.

af advokat Jesper Perregaard

Det er besluttet at ændre de nuværende regler i AB 92, ABR 89 og ABT 93, der aktuelt benyttes i byggeriet retsforhold, til nye regelsæt kaldet AB 18,...

Forældelse af mangelskrav i byggesager – gælder der altid en 5 årig forældelsesfrist?

af Frederik B. Johnsen og Lasse B. Grymer

Spørgsmålet om hvornår mangelskrav i entrepriseforhold forældes, vil ofte have stor økonomisk betydning for parterne.

Krav om brug af blanket i syns- og skønssager ved de almindelige domstole

af Advokat Frederik Bue Johnsen

Pr. 1. januar 2016 er der indført regler om, at der i syns- og skønssager ved de almindelige domstole skal anvendes den blanket, der er udfærdiget af...

Nye regler om syn og skøn

af advokat Frederik Bue Johnsen

Den 1. juli 2014 træder en række ændringer af retsplejeloven i kraft (lov nr. 737 af 25. juni 2014). Især retsplejelovens regler om syn og skøn bliver...

Ansvar for og ejerskab af materialer leveret på byggepladsen

af advokat Frederik Bue Johnsen

Hvis ansvar er det at sikre materialer på byggepladsen, og hvis risiko er det, hvis der sker tyveri af byggematerialer? Og hvad sker der med...