Skatteforhold

af advokat Hans Henrik Skjødt

Regeringen ønsker at genindføre en ensartet bo- og gaveafgift på 15%, der således bringes tilbage til niveauet for bo- og arveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder inden nedsættelsen af afgiften i 2017

af advokat Marianne Sigetty og advokat Gitte Skouby

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der vil ændre reglerne for, hvornår en person er fuldt skattepligtig til Danmark. Her omtales hovedpunkterne i forslaget.

af advokat Gitte Skouby

Den opdaterede digitale 2017 version af Skattevejledningen

af advokat Gitte Skouby

Det er blevet lettere lovligt at låne penge i sit selskab. Men selv om et lån til en aktionær eller anpartshaver er lovligt optaget, er det normalt ikke accepteret efter skattereglerne.

af advokat Gitte Skouby

Landsskatteretten gav i modsætning til SKAT en billedkunstner ret til standardfradrag for rejseudgifter. Sagen drejede sig om den gruppe personer, som SKAT kalder honorarmodtagere

af advokat Gitte Skouby

På ECOFIN mødet d. 9. dec. 2014 blev det besluttet at udvide omfanget af informationer, der automatisk udveksles mellem EU-landene. Den automatiske udveksling af oplysninger er fastlagt i et direktiv.

af advokat Gitte Skouby

af Marianne Sigetty og Gitte Skouby

Landsskatteretten har ved kendelse af 22. maj 2014, jf. SKM2014.717.LSR, taget stilling til en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af kildeskattelovens § 7, stk. 1 om kortvarigt ophold i Danmark ved tilflytning. Sagen drejede sig om samme problemstillinger som sagerne vedrørende Camilla Vest og Stephen Kinnock.

af advokat Marianne Sigetty

Virksomheder har mulighed for at afskrive kunstindkøb, når blot kunsten benyttes til at udsmykke bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt.

af advokat Gitte Skouby

Skatteministeren har d. 11. juni 2014 fremsat et lovforslag, der vil ramme personer, der anvender virksomhedsordningen, og som har enten en negativ indskudskonto eller har stillet virksomhedsbeskattede aktiver til sikkerhed for privat gæld.

af advokat Gitte Skouby

SKATs forsøg på at løbe fra et bindende ligningssvar og stramme praksis for dansk skattepligt blev blankt afvist af Landsskatteretten.

af advokat Gitte Skouby

Ifølge en dom afsagt af EU-domstolen skal SKAT ændre sin hidtidige praksis for efteropkrævning af moms, når en virksomhed fejlagtigt har ment ikke at være momspligtig eller har ment at kunne levere en vare eller ydelse uden moms.

af advokat Gitte Skouby

En arbejdsgivers betaling af godtgørelse efter ligebehandlingsloven er ikke en driftsomkostning. Arbejdsgiver har derfor ikke skattefradrag for beløbet. For den ansatte er beløbet skattefrit.

af advokat Gitte Skouby

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 700 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som medarbejderen kan få udbetalt. Gavekortet skal lyde på en bestemt ting, eventuelt kan medarbejdere vælge mellem flere forskellige ting, men det må ikke kunne udbetales kontant.

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Et bindende svar fra Skatterådet har nu slået fast, at sælgerpantebrev udstedt i forbindelse med salg af fast ejendom til hovedaktionæren er et skattepligtigt lån, selvom pantebrevet er på sædvanlige markedsvilkår.

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Artiklen omtaler skat af ulovlige aktionærlån, samt de sanktioner, i form af renter og bøder, som samme disposition kan udløse efter såvel skattekontrolloven, kildeskatteloven som selskabsloven.

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Den skærpede exit skat på aktier, som blev indført i 2008, er i strid med EU-traktatens grundlæggende regler om fri bevægelighed. Det har EU Kommissionen fastslået.

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Folketinget har givet amnesti for skattesnyd frem til og med 30. juni 2013. Ved at give oplysninger til SKAT om skjulte værdier i udenlandske pengeinstitutter senest denne dato, undgår man frihedsstraf.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Landsskatteretten har i TfS 2012.465 og TfS 2012.466 fastslået, at to operasangere er selvstændigt erhvervsdrivende og ikke, som SKAT mente, honorarmodtagere.

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

En ny skattereform, men uden at der røres ved boligskatterne og rentefradraget. Det er et af de vigtigste elementer i regeringsgrundlaget på området for skatter og afgifter.

af David Roberto R. Soares da Silva

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Læs artiklen Driftstab - fradrag og fradragstidspunkt. Artiklen er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter juli 2011.

af advokat Gitte Skouby

Retsforlig (uoffentliggjort) betyder praksis­ændring. Ingen skat og moms af gulpladebil til salgsdirektør der havde bilen stående på privatadressen.

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Hvert efterår deltager ca. 125.000 mennesker i DHL Stafetten i Fælledparken i København. Typisk som medarbejder i en virksomhed, der har tilmeldt de ansatte, hvorefter virksomheden deltager med skiltning i teltområdet og arbejdsgiversponsorerede logotrøjer.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Der træder ny momsregler i kraft pr. 1. januar 2011 for tre typer aktivitet: levering af fast ejendom, administration af fast ejendom og rejsebureauer.

 

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Multimedieskatten giver fortsat anledning til en del diskussion, senest er den taget op i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, fordi den giver problemer i en lang række ansættelsesforhold.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Det er fast praksis, at forældre og børn indbyrdes kan overdrage fast ejendom, herunder ejerlejligheder, til en pris der ligger 15 % over eller under den seneste offentlige vurdering.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Et lovforslag giver SKAT adgang til uden dommerkendelse at foretage dataspejling hos erhvervsdrivende.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver og en medarbejder med skattemæssig virkning indgå aftale om, at medarbejderen i stedet for et kontant beløb i løn, får et personalegode.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Julegaver til ansatte er skattefri, hvis værdien ikke udgør mere end kr. 700. Det er desuden et krav, at gaven består i naturalier.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Hidtil har personer været skattefri af kursgevinst og kurstab på obligationer og andre fordringer som fx statsobligationer, kreditforeningsobligationer og sælgerpantebreve, bortset fra obligationer eller andre fordringer i udenlandsk valuta.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

SKAT har for nylig meddelt, at reglerne for momsfradrag er lempet en smule.

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Folketinget har vedtaget lov om udligningsskat på store pensionsudbetalinger.

 

Udligningsskatten skal betales af pensionsudbetalinger, der overstiger 362.800 kr. (2010 niveau). Der kan ske overførsel af uudnyttet grundbeløb mellem ægtefæller, men maksimalt af kr. 121.000 (2010 niveau)

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Skatterådet har truffet afgørelse om de skattemæssige forhold for danske investorer, der har foretaget indskud i Phoenix Kapitaldienst GmbH på Phoenix Managed Accounts. Phoenix Kapitaldienst GmbH gik konkurs i 2005.

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

SKAT har fra 15. marts 2010 fastsat vejledende mindstepriser for, hvad en medarbejder selv skal betale, for at arbejdsgiveren kan give et skattefrit tilskud til kantineordninger. SKAT har efterfølgende præciseret, hvorledes denne ordning skal administreres.

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Regeringen og Dansk Folkepartis har vedtaget de økonomiske stramninger, der var indeholdt i aftalen om en GenopretningsPakke.

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Er der en økonomisk fordel ved at køre erhvervsmæssigt i egen bil eller skal man vælge fri bil?

 

Svaret afhænger af mange individuelle forhold. Ofte vil det imidlertid være afgørende, at det er lettest at administrere en ordning med fri bil, selvom der er lidt mere økonomi i at få kørselsgodtgørelse.

 

af Advokat Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Personer, der ejer en fritidsbolig, der i perioder anvendes til udlejning kan vælge at få fradrag for udgifter forbundet med udlejning enten som et fradrag for de faktiske udgifter eller anvende en skematisk ordning.

af af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Børsen har den 22. april 2010 offentliggjort en artikel af Christian Sehested vedrørende beskatning af aktier ved flytning fra Danmark, den såkaldte fraflytterbeskatning.

 

Artiklen omtaler den klage, som vi i 2008 indgav til EU-Kommissionen (sag nr. 2008/4992).

 

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Europa-Kommissionen har indledt traktatsbrudssag mod den danske regering vedrørende den danske lovgivning om fraflytterbeskatning.

af Advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann

De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven medfører, at de skattefri aktionærer og skattepligtige personaktionærer belastes med en del af den skat, som påhviler skattepligtige selskabsaktionærer.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Et af de få steder, hvor man stadig kan få en skattefri gevinst, er ved salg af privat bolig eller fritidshus. Da lovgivningen stiller visse krav for at opnå skattefrihed, har der igennem de senere år været en del diskussioner med SKAT om, hvorledes disse krav nærmere skal forstås. Det har affødt en række afgørelser og domme, og vi har plukket nogle af de mere interessante ud fra de sidste par år.

af Advokat Gitte Skouby

For virksomheder, der har handel over landegrænser, sker fra 1. januar 2010 nogle væsentlige ændringer angående moms.

af Gitte Skouby

En væsentlig del af Skattereformen, som blev vedtaget af Folketinget i slutningen af maj måned, har allerede virkning fra 1. januar 2010. Hvor intet andet er angivet nedenfor, gælder de nye regler og satser fra 1. januar 2010.

af Advokat Gitte Skouby

Advokat Gitte Skoubys brev til Folketingets skatteudvalg med kommentarer til L 187 vedrørende de foreslåede ændringer i fraflytterbeskatning på aktier. Herunder ændringer i Aktieavancebeskatningsloven, Kildeskatteloven og Kursgevinstloven