Fast ejendom, herunder tvangsauktion og andelslejligheder

af advokat Bent-Ove Feldung

Baseret på mange års erfaring med de mange reklamationer, der såvel i udlejningsejendomme som foreningsejendomme kan være vedrørende støj, lugt og ulempe, herunder fra byggesager, har jeg forsøgt at skabe et overblik over de forskellige regelsæt med denne artikel.

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for vandskader, som opstår som følge af utætheder i badeværelser/toiletrum.

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har vist, at der er behov for i oversigtsform at beskrive, hvorledes et sådant tvangsauktionsforløb typisk er.

af advokat Bjørn Wittrup

Der rejses stadig mange sager om mangler ved fast ejendom. Det kan både være mod sælger, ejerskifteforsikringsselskab, den bygningssagkyndige eller købers rådgivere.

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for foreningen, eller har modarbejdet foreningsformålet eller på anden måde har tilsidesat sine forpligtelser over for foreningen/dennes vedtægter

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan være til nytte for de medlemmer, som gerne vil have et forslag vedtaget på en generalforsamling.

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

af advokat Bent-Ove Feldung

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1) anskaffelsesprisen, 2) den kontante handelsværdi som udlejningsejendom og 3) den seneste ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer.

af advokat Bent-Ove Feldung

Hvilke krav kan en forenings bestyrelse stille til et medlem før denne igangsætter en byggesag?

af advokat Nicolai P. Funder

EU's energiministre nåede den 24. november 2022 til enighed om en rådsforordning om fastlæggelse af en midlertidig ramme for fremskyndelse af tilladelsesprocessen og udbredelsen af projekter om vedvarende energi.

af advokat Nicolai P. Funder

Denne artikel beskriver hvilke krav en bestyrelse i en haveforening skal overholde for at sådan en ophævelse kan forventes at blive godkendt ved domstolene.

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for erstatningsansvar, men tilkendte køber et afslag i købesummen.

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning af individuelt udformede ejerforeningsvedtægter i deres oprindelige form.

af advokat Bent-Ove Feldung

Mangler kan være af meget forskellig karakter, lige fra ulovlige installationer/ulovlige forbedringer til mangelfuld vedligeholdelse. Men en mangel kan også foreligge, hvis der er sket en tilsidesættelse af forhold i parternes salgsaftale.

af advokat Bent-Ove Feldung

Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte foreninger kan være forskellige fremgangsmåder for ekspeditionerne, hvorfor det er vigtigt, at der rettes henvendelse til ejendomsadministratoren og/eller bestyrelsen

af advokat Bent-Ove Feldung

En vejledning om, hvad arbejdet som formand/bestyrelsesmedlem indebærer i foreninger

af advokat Bent-Ove Feldung

Husk, at der sædvanligvis i andelsboligforeningers vedtægter er strenge regler for fremleje. Dette hænger sammen med, at der i alle andelsboligforeningsvedtægter i en af de første bestemmelser er en bopælspligt.

af advokat Nicolai P. Funder

Et nyt dansk forskningsprojekt på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital viser en tydeligt sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle demens.

af advokat Nicolai Platzer Funder

En dom afsagt af Højesteret den 28. maj 2021 behandler ovenstående temaer.

af advokat Bent-Ove Feldung

Købet af en ejerlejlighed i en nyopført ejendom kan indebære en række faldgrubber, og nedennævnte opremsning er bestemt ikke udtømmende, men udelukkende udtryk for en række praktiske erfaringer.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Investeres i en projektbolig og det opdages, at antallet af kvadratmeter ikke passer, kan danske boligkøbere fremover klage over vildledende markedsføring i 5 år frem for 2 år – regnet fra markedsføringens afslutning.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 9. juni 2020 vedtog Folketinget endelig den længe ventede nye ejerlejlighedslov. Loven har virkning fra. 1. juli 2020.

af advokat Bent-Ove Feldung

Saltholmsejerlauget er et ejerlav, stiftet af ejendomsejere på Amager, der har græsningsrettigheder på øen Saltholm. Lavets formål er at eje, drive, vedligeholde og administrere øen Saltholm.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Artiklen indeholder en redegørelse for princippet om frihedshævd, som perspektiveres ved en gennemgang af Østre Landsrets dom af 21. marts 2019 i 19. afd. sag BS-26435/2018 gengivet i tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme 2019.214

af advokat Nicolai Platzer Funder

Når der handles andelsboliger, sker det ikke sjældent, at køber opdager mangler efter overtagelsen. Og det kan være mere end vanskeligt at finde ud af, hvem man så skal rette sit krav imod og hvilke regler, der i det hele taget finder anvendelse.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Vestre Landsret har 13. juni 2019 afsagt dom i en ankesag om en arealmangel indbragt fra Retten i Aalborg, som havde afsagt dom i første instans.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Var det med rette at Totalkredit i 2014 foretog en ensidig forhøjelse af bidrag på realkreditlånene overfor tre forbrugere?

af advokat Nicolai Platzer Funder

Erhvervsministeren har på grund af manglende politisk tilslutning droppet den ventede modernisering af ejerlejlighedsloven.

af advokat Bent-Ove Feldung

Artiklen gennemgår reglerne om databeskyttelse for andels- og ejerforeninger, jf. Databeskyttelsesforordningen også kaldet GDPR., samt muligheden for elektronisk kommunikation.

af advokat Nicolai Platzer Funder

I 2016 nedsatte regeringen et udvalg for at vurdere muligheder og konsekvenser ved en modernisering af ejerlejlighedsloven. Erhvervsministeriet har den 21. marts 2018 offentliggjort et katalog over de mulige ændringer, udvalgsarbejdet kan give anledning til.

af advokat Jesper Perregaard

Hvis man som ejer af fast ejendom bliver uenig med naboen, en offentlig myndighed eller andre om den nærmere afgrænsning af ejendommen, kan man efter reglerne i udstykningsloven få fastlagt skellets placering ved en såkaldt skelforretning.

af advokat Bent-Ove Feldung

Med baggrund i nyere retspraksis og en udtalelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet belyser artiklen, hvem der står med ansvaret, såfremt en lejer afmelder sig som el-forbruger på lejemålet.

af advokat Nicolai Platzer Funder

I november 2017 vedtog Folketinget stramninger af reglerne om andelsboliger for at sikre mod gentagelse af de økonomiske katastrofer, som der er set en række eksempler på. Artiklen belyser de nye regler i oversigt.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. januar 2018 trådte regeringens nye retningslinjer om boliglån i husstande med høj gæld i kraft. Læs i artiklen, hvad dette indebærer.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Troels Lund Poulsen nedsætter nu et udvalg som skal gøre ejerlejlighedsloven ”tidssvarende” meddeler Erhvervs- og vækstministeriet i en pressemeddelelse

af Ba.jur. Stefanie Terkildsen

En portefølje af boligudlejningsejendomme på i alt 6.000 kvadratmeter i indre København, hvor den overvejende del af ejendommene er omfattet af bygningsfredning, er blevet handlet.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Under overskriften ”Fup med andelsboligpriser” præsenterede Danmarks Radio i september 2009 på deres hjemmeside TV-magasinet ”Kontants” kulegravning af sagen om valuarvurderinger vedrørende værdien af den ejendom, som andelsboligforeningen Ringertoften erhvervede tilbage i 2005. Temaet var, at valuarfirmaet i ledtog med nogle rådgivere angiveligvis havde ”pumpet” værdien af ejendommen kunstigt op,...

af BA.jur. Dominique Holmsgaard

En køber af en andelslejlighed, havde fået en ikke autoriseret håndværker til at installere en vaskemaskine i sin andelsbolig. Dette resulterede efter en rum tid i en vandskade hos underboen. Tvisten handlede herefter om, hvem der skulle afholde betalingen for udbedring af skader i etageadskillelsen og hos underboen.

af advokat Bent-Ove Feldung

Den 1. januar 2014, udvides sælgers oplysningspligt ved salg af boliger. Der skal udleveres et nøgleskema angående både selv andelslejligheden men også vedrørende foreningens forhold.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Ny Højesteretspraksis ændrer ansvarsforholdende når der er konstateret en arealmangel.

af advokat Nicolai Platzer Funder

En dom afsagt af Retten i Roskilde den 14. januar 2014 belyser, under hvilke omstændigheder man som køber kan hæve en handel med en andelslejlighed i tilfælde af overpris. Ejendommens administrator blev i den forbindelse anset som erstatningsansvarlig.

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Ejerlejligheder er i disse år relativt billige at købe, og mange forældre investerer - blandt andet efter køb på tvangsauktion - i en lejlighed, som de udlejer til deres børn. Hvis man tilrettelægger transaktionen rigtigt, kan det have store fordele.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 23. november 2010 afgav Økonomi og Erhvervsministeriet Betænkning 1520 over forslag til ændring af lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. Anbefalingerne heri er nu udmøntet i en samlet revision af huseftersynsordningen, der har effekt fra og med ejendomshandler, der indgås den 1. maj 2012 eller senere.

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Ny retspraksis fra landsretterne og Højesteret har bragt lys over retstilstanden i forbindelse med påkravsfrister for eksklusion af andelshavere ved misligholdelse af betalinger.

af advokat Bent-Ove Feldung

I mange tilfælde er det ikke tilstrækkeligt blot at afskrive ejendomsmæglerens købsaftale. Der er en række juridiske forhold, som vi som advokater har et detaljeret kendskab til, baseret dels på noget så basalt som at udfærdige en klar og konkret aftale, og dels på retspraksis samt ændringer i lovgivningen, der kan have relevans både for lånemuligheder, udfærdigelse af tilstandsrapport,...

af advokat Nicolai Platzer Funder

Inden ejendomsmæglere påbegynder formidling af en ejendom for en sælger, indgås der som regel en egentlig formidlingsaftale, der fastlægger vilkårene for mæglernes arbejde. Herunder aftales det bl.a. hvilken pris, ejendommen skal udbydes til, hvilken længde formidlingsperioden skal have og selvsagt også hvilket vederlag, mægleren skal have for sit arbejde.

af Advokat Nicolai Platzer Funder

En principiel dom afsagt af Højesteret 10. september 2010 er netop offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen. Dommen belyser, hvor præcist købere kan forvente, at tilstandsrapporten beskriver skader på et hus.

af advokat Bent-Ove Feldung

Fra og med den 1. februar 2005 er der ved en ændring af lov om andelsboligforeninger åbnet mulighed for, at der kan ske pantsætning af andelsboliger.