Forsikringsret

af advokat Bjørn Wittrup

HR har afsagt dom i Bech Bruun (BB) sagen den 20.11.2023 og pålagt BB at betale 400 mio. kr. i erstatning til SKAT. Nedenfor omtales dommen nærmere og der drages nogle perspektiver af dommen.

af advokat Jens H. Elmerkjær

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En entreprenør havde lagt terrazzofliser på et badeværelsesgulv. Alle var glade og tilfredse indtil forbrugeren lagde mærke til, at en del af fliserne fik huller i overfladen.

af advokat Jesper Perregaard

Med en kort kommentar til Højesterets dom af 19. august 2020 (sag BS-49822/2019-HJR).

af advokat Jesper Perregaard

Et par nyere Højesterets domme giver anledning til at tage emnet op igen.

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Også når det gælder misbrug af NemID eller digitale signaturløsninger, efterlader medierne ofte det indtryk, at brugeren hæfter for det meste. Men som det fremgår af min artikel om ”Misbrug af Bankkonti – Identitetstyveri”, er det slet ikke altid tilfældet.

af advokat Jesper Perregaard

Som en nyere dom fra Vestre Landsret illustrerer er man erstatningsretligt normalt ikke "sin broders vogter" i privatlivets forhold, men derimod undergivet et sædvanligt culpaansvar for evt. fejl og forsømmelser.

af advokat Jesper S. Perregaard

Den første letbane i Danmark blev taget i brug i dec. 2017 i Aarhus, og efter kort tid skete den første ”ulykke” med letbanen i Aarhus, og der kommer – uundgåeligt – med tiden flere til.

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Man efterlades ofte med det indtryk fra aviser og netmedier, at uberettigede hævninger på bankkonti ubetinget er kundens problem. Artiklen belyser, hvordan man skal forholde sig for at få sine penge tilbage.

af advokat Jesper Perregaard

Man kan stadig nå at anmelde evt. skader på forsikringer tegnet hos Husejernes Forsikring (Gable Insurance AG), men efter den 31. marts 2017 vil det være for sent, med mindre der er tale om en byggeskadeforsikring, hvor anmeldelse kan – og skal – ske i hele policens løbetid.

af advokat Jesper Perregaard

Mange har de seneste år oplevet at få skader efter oversvømmelser forårsaget af stormflod. Hyppigheden af hvor tit der sker stormflod i Danmark og antallet og omfanget af skaderne derved er stigende.

af advokat Jesper Perregaard

Retten i Kolding har afsagt en interessant dom om ansvar og lovpligtig forsikringsdækning, hvor frivillig (skadelidte) havde påtaget sig at passe hunden.

af advokat Jesper Perregaard

Hvert år bliver der lavet forsikringssvindel for et anseeligt milliardbeløb i Danmark, så forsikringsselskaberne, og naturligvis også de forsikringskunder, der direkte eller indirekte er med til at betale herfor via forsikringspræmierne, har altså en betydelig økonomisk interesse i at undgå denne svindel.

af advokat Jesper Perregaard

Forsikring og Pension (F&P) har netop udsendt reviderede fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring med henstilling til forsikringsselskaberne om at tage disse i brug pr. 1. januar 2016.

af advokat Jesper Perregaard

Den primære dækning i henhold til de almindeligt gældende retshjælpsforsikringsbetingelser, kan kort beskrives som rimelige sagsomkostninger forbundet med behandlingen af private tvister ved domstolene eller ved voldgift, men dog således at en række nærmere angivne typer af tvister og retsområder er undtaget fra dækningen.

af advokat Jesper Seeger Perregaard

Mange skoler udlåner iPads mv. til skoleeleverne til undervisningsbrug. Med en ny kendelse fra Ankenævnet for Forsikring er det indgående belyst, hvad der – erstatnings- og forsikringsretligt – gælder, hvis ”uheldet viser sig at være ude”.

af advokat Marie-Louise Pind

Hvis du har købt et hus med skimmelsvamp eller overvejer at købe et hus, så er der gode råd at hente i denne artikel fra advokat Marie-Louise Pind, specialist i bolighandler og forsikringssager, herunder ejerskifteforsikring.

af advokat Jesper Perregaard

Både det aktuelle vintervejr (vinteren 2010/2011) og sidste års vinter har medført mange skader f.eks. i form af færdselsuheld, personskader ved fald på glatte fortove og lign., og skader på bygning og løsøre som følge af snetryk og tøvejr mv.