Diverse

af advokat Niels Ulrik Ottesen

You might be able to get around some things easily with ChatGPT, but can it help with the more complicated documents?

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Du kan måske komme nemt om ved nogen ting med ChatGPT, men kan den hjælpe med de mere komplicerede dokumenter?

af Advokat Jens H. Elmerkjær

Højesteret har ultimo september 2023 afsagt en dom i en sag, der handlede om et forsikringsselskab, der i en reklamefilm for sine bilforsikringer, gav udtryk for, at ”hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op”. Reklamefilmen, kostede ca. 8 mio.kr.

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette følger af det gamle ”2-instans princip”, hvorefter en dom altid skal kunne prøves af en højere instans.

af advokat Jens H. Elmerkjær

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En entreprenør havde lagt terrazzofliser på et badeværelsesgulv. Alle var glade og tilfredse indtil forbrugeren lagde mærke til, at en del af fliserne fik huller i overfladen.

af advokat Jens H. Elmerkjær

Reglerne om fremme af vedvarende energi findes i loven af samme navn. Det er en lovgivning, der er blevet ændret mange gange siden loven blev vedtaget første gang. Loven handler om forskellige indretninger til fremme af udbygning af vedvarende energi.

af Bjørn Wittrup

Foreningen af Procedureadvokater har uddelt sin specialepris 2022 på Foreningens seminar i Køge den 6. okt. 2022.

af advokat Bent-Ove Feldung

Saltholmsejerlauget er et ejerlav, stiftet af ejendomsejere på Amager, der har græsningsrettigheder på øen Saltholm. Lavets formål er at eje, drive, vedligeholde og administrere øen Saltholm.

af advokat og mediator Jens H. Elmerkjær

Hvor der er mennesker, er der konflikter – dette lettere pessimistiske syn, er hverken en ny eller særlig interessant observation, men den måde, hvorpå vi vælger at håndtere konflikterne, er hvor mediation vinder plads og fokus i dag.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Højesteret har afsagt en kendelse om, hvilke krav der stilles til indholdet af en lægeerklæring efter udeblivelse fra et retsmøde. Dermed har Højesteret bekræftet hidtidig retspraksis, som fastlægger særlige krav til formuleringerne i lægeerklæringen, for af den er gyldig

af Anne-Mette Bache Jensen (boligsiden.dk)

Skimmelsvamp er ikke bare købers værste mareridt. Det er også sælgers. Læs advokat Marie-Louise Pinds råd til boligsiden.dk's læsere, hvad du kan gøre, hvis du skal sælge et hus med skimmelsvamp.

af Anne-Mette Bache Jensen (boligsiden.dk)

Advokat Marie-Louise Pind bliver interviewet til boligsiden.dk og giver gode råd til køb af bolig når det kommer til skimmelsvamp.

af advokat Marie-Louise Pind

Skimmelsvampe i huset kan blandt andet give dig symptomer på din astma eller høfeber og gøre dig sy på andre måder med fx hovedpine og koncentrationsbesvær. Men det kan også være en økonomisk byrde, for af og til er det nødvendigt med en større renovering for at komme svampene til livs. Derfor er det godt at kende dine rettigheder, og det er endnu bedre at undgå at købe et hus med skimmel.

af advokat Jens H. Elmerkjær

Sagen drejer sig om salg af en hest. Køberen havde det særlige ønske, at hestens ryg blev røntgenfotograferet i forbindelse med handelsundersøgelsen. Handelsundersøgelsen blev gennemført uden anmærkninger. Køberen fik kort tid efter handelens gennemførelse undersøgt hesten i hos en dyrlæge i Sverige, hvor man konstaterede, at der var væsentlige røntgenologiske forandringer i hestens torntappe.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Fredag den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Den nye lov indeholder den velkendte fortrydelsesret på 14 dage vedrørende Internethandel, ligesom den bl.a. indeholder en lang række punkter, som den handlende skal oplyse forbrugeren om før der indgås aftale om forbrugerkøb.

 

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Voldgiftsinstituttet har pr. 1. maj 2013 vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager. Voldgift kan – særligt i erhvervslivet - være et attraktivt alternativ til almindelig domstolsbehandling. Voldgift udmærker sig primært ved at være hurtig. Og så opnås der en endelig afgørelse i første instans, da voldgiftskendelser ikke kan ankes. Endelig er voldgiftens kendelser baseret på en solid...

af advokat Jesper Perregaard, Homann Advokater

Bemærkninger til forældreansvarslovens § 17, jf. § 4 og U2011.257H.

af advokat Jesper Seeger Perregaard

Der blev med reglerne i forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober 2007, indført en adgang for domstolene til at træffe afgørelse om fælles forældremyndighed også i de tilfælde, hvor der er uenighed mellem forældrene herom. Tidligere krævede fælles forældremyndighed enighed mellem parterne. De nye regler gælder uden overgangsregler for alle sager, hvori der træffes afgørelse efter den...