Lejeret, herunder erhvervslejeret

Begrebet lejeret omfatter de to vigtige love erhvervslejeloven og  lejeloven.

Erhvervslejeloven, som trådte i kraft 1. januar 2000 – men som for en række bestemmelsers vedkommende også gælder for lejeaftaler, indgået før denne dato – regulerer relationen mellem en erhvervsudlejer og en erhvervslejer, herunder såvel butikker som kontorer. Erhvervslejeretten omhandler således arealer, der udelukkende udlejes til andet end beboelse.

Der er særdeles detaljerede regler om eksempelvis varsling af lejeforhøjelse (den såkaldte markedsleje), afståelsesret, uopsigelighed, fordeling af en ejendoms driftsudgifter m.v. Udlejere skal være opmærksomme på muligheden for at få markedslejen fastsat ved syn og skøn, og erhvervslejere være opmærksomme på muligheden for, at de kan varsle en lejenedsættelse. Også i erhvervslejeretten gælder grundsætningen om ”rettens fri bevisbedømmelse”, og dette skærper behovet for juridisk rådgivning i erhvervslejeretssager, hvad enten man er udlejer eller lejer. Ved ”klik her” fås der adgang til en artikel om en række forhold, som er særdeles relevante for såvel en erhvervslejer som en udlejer.

Lejeloven er en sammenskrivning pr. 1. juli 2015 af de hidtidige lejeloven og boligreguleringsloven - altså reguleringen af boliglejemål. Som tilfældet er med erhvervslejemål, gælder der også her detaljerede regler om vilkårene for lejemålet og i tilknytning hertil regler om tvisteløsning i Huslejenævnene landet over.

Vi kan tilbyde rådgivning indenfor lejeretsområdet, hvor vi, dels fra en række retssager ved Boligret og Landsret, har en omfattende erfaring, og dels ved bistand til såvel større udlejere, lejere og erhvervslejere – bl.a. i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler - kender alle praktiske aspekter forbundet hermed. Kontoret kan i så henseende også trække på ekspertisen hos sagsbehandlerne i kontorets ejendomsadministration. Denne samlede viden kommer klienterne til gode.

Der findes en række relevante links vedrørende leje og køb og salg af fast ejendom, nemlig:

Af mere byggeteknisk karakter finder der hjemmesider med www.ois.dk og www.kms.dk

Artikler indenfor området

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Retsfortabende passivitet - når 19 år ikke er længe nok

af advokat Jesper Perregaard

Man kan ikke sige noget generelt om, hvor længe man vil kunne forholde sig passiv uden derved at miste en given rettighed, indsigelsesret eller lign....

Andelshaver ekskluderet på grund af erhvervsmæssig udlejning – anvendelse af Airbnb – fortolkning af påbud

af advokat Nicolai Platzer Funder

En dom afsagt af Højesteret den 28. maj 2021 behandler ovenstående temaer.

Revision af ejerlejlighedsloven skrinlagt

af advokat Nicolai Platzer Funder

Erhvervsministeren har på grund af manglende politisk tilslutning droppet den ventede modernisering af ejerlejlighedsloven.

En ny samlet lejelov træder i kraft 1. juli 2015

af advokat Nicolai Platzer Funder og ba.jur. Dominique Holmsgaard

Efter mere end 70 år med en svært overskuelig retstilstand er der nu gennemført en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven

”Udlejer” betyder ikke nødvendigvis udlejer personligt

af advokat Nicolai Platzer Funder

I en nylig dom afsagt af Vestre Landsret og gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2014, side 971, er det fastslået, at ”Udlejer”, som anført i lejelovens...