Selskabsret

Særligt inden for de sidste et til to år har vi for erhvervsdrivende klienter gennemført generationsskifter, hvor medarbejdere via holdingselskaber har købt sig ind i et driftsselskab, spaltninger af holdingselskaber, når hovedaktionærer har ønsket opsplitning af et samarbejde/medejerskab eller medvirket når  nye aktionærer/anpartshavere skal investere i et selskab.

Hvad enten det drejer sig om overdragelse af en personligt ejet virksomhed til et selskab i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, eller det drejer sig om nystiftelse af selskaber, herunder udenlandske datterselskaber, eller ændringer i bestående selskaber, herunder stiftelse af holdingselskaber/fusioner og spaltninger, er vi i stand til, ud fra en mangeårig erfaring, at yde rådgivning herom.

Valget mellem at drive en personligt ejet virksomhed eller selskabsformen indebærer en række beslutninger, bl.a. om virksomhedsskat, hæftelsesrisici, kapitalkrav, revisionsforhold og aktionæroverenskomster, såfremt flere af involveret i en påtænkt stiftelse. Samtlige disse forhold inddrages i vor rådgivning.

Vi tilbyder faste aftaler med klare rammer, så klienten ikke holder sig unødigt tilbage fra at tage telefonen for at stille advokaten et hurtigt spørgsmål, eller vende en problemstilling, inden beslutningen bliver taget.

Vi er tilknyttet Erhvervs- og Selskabsstyrelsens web-registrering således, at vi på meget kort tid kan forestå online-registrering af selskabsstiftelser eller ændringer i eksisterende selskaber.

Vi kan også tilbyde en række juridiske IT-services til selskaber, f.eks. online afholdelse af generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, etablering og vedligeholdelse af online extranet for virksomhedens aktører med forskellige funktionaliteter. Kontakt den enkelte advokat for nærmere informationer herom.

Artikler indenfor området

Ejeraftaler

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Denne artikel er lavet til iværksættere og virksomhedsejere som er i færd med at stifte selskab eller indgå på ejeraftale. Den er skrevet især til dem...

Opløsning af IVS selskaber

af advokat Niels Ulrik Ottesen

IVS selskaber skal senest den 15. april 2021 være omdannet til ApS. Er omdannelsen ikke gennemført til tiden, må en begæring om tvangsopløsning...

Omdannelse fra IVS til ApS uden revisorerklæring

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Erhvervsministeriet oplyste den 21. august 2020, at der var indgået en politisk aftale om at lette omregistreringen fra IVS til ApS.

Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

af advokat Hans Henrik Skjødt

Folketinget har nu vedtaget afskaffelsen af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr....

Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

af advokat Hans Henrik Skjødt

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber og om sænkning af kapitalkravet for...

Sundhedsreform giver 100 flere ydernumre til alment praktiserende læger

af advokat Nicolai Platzer Funder

Regeringens oplæg til en Sundhedsreform tilstræber færre indlæggelser på sygehusene og samtidig en styrkelse af almen praksis. Desuden skal de...

Unge læger ejer praksis som aldrig før

af advokat Nicolai Platzer Funder

Unge læger overhaler de ældre som praksisejere viser en ny undersøgelse fra PLO.

Politiske drøftelser om afskaffelse af iværksætterselskaberne

af advokat Hans Henrik Skjødt

Erhvervsministeriet har i en pressemeddelelse den 17. september meddelt, at Erhvervsministeren nu indkalder til politiske forhandlinger om at afskaffe...

Nedsat kapitalkrav for aktieselskaber og andre selskabsretlige ændringer

af advokat Hans Henrik Skjødt

Fra den 1. juli 2018 gælder en række ændringer i Selskabsloven, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og Lov om erhvervsdrivende fonde. Læs her,...

Hvad betyder Brexit for danske virksomheder – og hvordan forbereder man sig på det?

af advokat Nicolai Platzer Funder

Brexit er en proces, der forventes at føre til, at Storbritannien og måske også Gibraltar træder ud af EU i 2019 eller senere. Baggrunden er...

Har vagtlæger deres eget selvstændige behandlingssted?

af advokat Nicolai Platzer Funder

Artiklen belyser den højaktuelle debat om, hvorvidt vagtlæger selv skal betale gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed til finansiering af...

Nye muligheder for drift af almen lægepraksis

af advokat Nicolai Platzer Funder

Der redegøres for aktuelle forhold indenfor nedsættelsesmåder i almen praksis med særligt fokus på udbuds- og regionsklinikker.

Endnu et register

af advokat Kim Utzon Jybæk

Alle selskaber skal inden 1. december 2017 registrere selskabets reele ejere, gør man ikke det, tvangsopløses selskabet.

Nye regler om anpartshaver- og aktionærlån

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Nu kan anparts- og aktieselskaber lovligt yde lån til kapitalejerne, forudsat en række betingelser er opfyldt.

Billige lånemuligheder til innovationsvirksomheder

af advokat Nicolai Platzer Funder

Danmarks Eksportkredit (EKF) har underskrevet en aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Aftalen betyder, at EKF fremover kan kautionere for...

Aktieløn og skat, særligt med tanke på warrantprogrammer

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Ved en lovændring per 1. juli 2016 blev der genindført mulighed for at lade aktieløn beskatte som aktieavance frem for lønskat. Prisen for at give...

Handel med lægepraksis

af advokat Nicolai P. Funder

Artiklen omtaler de overvejelser, man som læge bør gøre sig, når man står overfor en praksishandel. Herunder bl.a. beregning af goodwill og pris...

Det Offentlige Ejerregister for selskaber er sat i kraft

af advokat Nicolai P. Funder

Fra den 15. december 2014 skal ejerskab og panteret til 5% eller mere af et selskabs kapitalandele (aktier/anparter) eller stemmer registreres i Det...

Højesteret har afsagt dom over Nykredit A/S i sag om fusionsvilkår

af advokat Nicolai Platzer Funder

I en opsigtsvækkende dom afsagt af Højesteret den 3. juni 2014 er Nykredit A/S blevet dømt i en sag anlagt af Konkurrencerådet. Dermed er det slået...

Dansk it-portal for erhvervsdrivende på vej til USA

af BA.jur. Dominique Holmsgaard

Danmark kæmper for sjette år i træk med lavvækst, og arbejdsløsheden blandt de unge er rekordhøj. En undersøgelse af CVR-numre i 2012 viser nu at de...

Etablering af virksomhed i Brasilien

af advokat Bent-Ove Feldung

En række danske virksomheder har ifølge Det Danske Handelskammer i Brasilien etableret sig i Brasilien. For en introduktion til vores brasilianske...

Ny landsretsdom om bødeniveau ved overtrædelse af forbud mod konkurrencebegrænsende virksomhed i Danmark

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Ved dom af 17. januar 2012 stadfæstede Østre Landsret byrettens dom om at idømme møbelvirksomheden Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S en bøde på kr....

Forbud mod økonomisk bistand til ledelse og kapitalejere

af Advokat Nicolai Platzer Funder

I henhold til en undersøgelse gennemført i revisionsbranchen er antallet af tilfælde af kapitalselskabers ulovlige økonomiske bistand til ledelse...

Ny selskabslov – Vedtægter og aktionæroverenskomster

af advokat Gitte Skouby og advokatfuldmægtig Solvejg Bosche, GS Tax ApS

Efter flere tilløb er en stor del af loven trådt i kraft pr. 1. marts 2010, og nye regler om indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling er...

Ny Selskabslov træder i kraft 1. marts 2010

af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget en ny samlet Selskabslov til afløsning af de nuværende love om anpartsselskaber og aktieselskaber. Efter en del...