Skat

Skatteretten er særdeles kompleks, og vi kan tilbyde rådgivning både til virksomheder og til private. Vi har en lang og bred erfaring med skattespørgsmål, og kan være behjælpelig blandt andet på disse områder:

Hovedaktionærforhold

Hovedaktionærer er ofte i skattemyndighedernes søgelys. Ikke mindst med hensyn til transaktioner mellem aktionær og selskab. Det er derfor nødvendigt at ejeren i forholdet over for selskabet tilrettelægger transaktionerne på en sådan måde, at der ikke efterfølgende gennemføres uventede skatteforhøjelser. Et godt råd til hovedaktionærer er: "Spørg altid din rådgiver før du disponerer".

Er uheldet ude, og har skattemyndighederne rejst spørgsmål ved transaktioner mellem aktionær og selskab, kan vi være behjælpelige med at opnå den bedst mulige løsning.

Omstruktureringer

Vores mangeårige erfaring gør os i stand til at udarbejde holdbare løsninger for en skatteoptimeret omstrukturering af virksomheden.

Omstruktureringen gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden og revisor efter en af os udarbejdet "køreplan", der sikrer overholdelse af tidsfrister samt indhentelse af eventuelle tilladelser til skattefri omstrukturering.

Generationsskifte

Et generationsskifte bør indledes i god tid og på en sådan måde, at der fra start tages hensyn til individuelle ønsker. Vi har mange års erfaring med planlægning af generationsskifter for såvel den afgående som den nye ejer, og kan derfor efter indgående drøftelser fremlægge forskellige modeller med henblik på at opnå det ønskede.

Aktieaflønning - generelle og individuelle ordninger

Med en aktieaflønningsordning kan nøglemedarbejdere knyttes tættere til virksomheden. Ligeledes kan der udarbejdes mere generelle ordninger for virksomhedens medarbejdere.

Vi kan være behjælpelige med etableringen af såvel individuelle som generelle ordninger.

International skat

Globaliseringen har betydet en øget udveksling af ydelser og varer mellem den danske virksomhed og udlandet. Virksomheden vælger den struktur for samarbejdet med udlandet der er mest hensigtsmæssig ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, men en god planlægning inddrager også skattemæssige aspekter og kræver orientering om udenlandske skatteforhold. Her har vi et godt netværk at trække på via vores internationale forbindelser.

Klager over skat, moms og afgifter

Vi har et indgående kendskab til skattesystemet gennem et årelangt arbejde indenfor murene, herunder som repræsentant i Ligningsrådet (Skatterådet). Vores juridiske og praktiske baggrund kombineret med kendskabet til systemet sikrer et kompetent grundlag for at gennemføre en klagesag.

Vi har en kritisk tilgang til den måde skattesystemet og reglerne bliver administreret på, som har medført, at vi med held har gennemført klager af principiel betydning.

Bliver vi præsenteret for en sag, som vi ikke mener der er grundlag for at gennemføre, melder vi dette klart ud.

Advokater med speciale i dette felt

Artikler indenfor området

Forslag til ændring af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte

af advokat Hans Henrik Skjødt

Regeringen ønsker at genindføre en ensartet bo- og gaveafgift på 15%, der således bringes tilbage til niveauet for bo- og arveafgiften ved...

Nyt lovforslag om dansk skattepligt

af advokat Marianne Sigetty og advokat Gitte Skouby

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der vil ændre reglerne for, hvornår en person er fuldt skattepligtig til Danmark. Her omtales...

Kunstnernes beskatning

af advokat Gitte Skouby

Den opdaterede digitale 2017 version af Skattevejledningen

Bedre muligheder for at optage et lån i sit selskab – Men husk at tage skatten i ed!

af advokat Gitte Skouby

Det er blevet lettere lovligt at låne penge i sit selskab. Men selv om et lån til en aktionær eller anpartshaver er lovligt optaget, er det normalt...

Standard rejsefradrag til honorarmodtager

af advokat Gitte Skouby

Landsskatteretten gav i modsætning til SKAT en billedkunstner ret til standardfradrag for rejseudgifter. Sagen drejede sig om den gruppe personer, som...

Skattekontrol – flere automatiske indberetninger mellem EU lande og globalt

af advokat Gitte Skouby

På ECOFIN mødet d. 9. dec. 2014 blev det besluttet at udvide omfanget af informationer, der automatisk udveksles mellem EU-landene. Den automatiske...

Julegaver fra arbejdsgiver til værdi af højst 800 kr. er altid skattefri

af advokat Gitte Skouby

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 800 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som...

Skattepligt – Tilflytning

af Marianne Sigetty og Gitte Skouby

Landsskatteretten har ved kendelse af 22. maj 2014, jf. SKM2014.717.LSR, taget stilling til en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af...

Køb kunst og få fradrag

af advokat Marianne Sigetty

Virksomheder har mulighed for at afskrive kunstindkøb, når blot kunsten benyttes til at udsmykke bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt.

Virksomhedsordning – indgreb mod privat gæld under virksomhedsbeskatning

af advokat Gitte Skouby

Skatteministeren har d. 11. juni 2014 fremsat et lovforslag, der vil ramme personer, der anvender virksomhedsordningen, og som har enten en negativ...

Verdenskendt violinist vinder over SKAT

af advokat Gitte Skouby

SKATs forsøg på at løbe fra et bindende ligningssvar og stramme praksis for dansk skattepligt blev blankt afvist af Landsskatteretten.

Ny momspraksis

af advokat Gitte Skouby

Ifølge en dom afsagt af EU-domstolen skal SKAT ændre sin hidtidige praksis for efteropkrævning af moms, når en virksomhed fejlagtigt har ment ikke at...

Skat og godtgørelser efter ligebehandlingsloven

af advokat Gitte Skouby

En arbejdsgivers betaling af godtgørelse efter ligebehandlingsloven er ikke en driftsomkostning. Arbejdsgiver har derfor ikke skattefradrag for...

Julegaver fra arbejdsgiver

af advokat Gitte Skouby

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 700 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som...

Skat af lovlige aktionærlån

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Et bindende svar fra Skatterådet har nu slået fast, at sælgerpantebrev udstedt i forbindelse med salg af fast ejendom til hovedaktionæren er et...

Skat af ulovlige aktionærlån

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Artiklen omtaler skat af ulovlige aktionærlån, samt de sanktioner, i form af renter og bøder, som samme disposition kan udløse efter såvel...

Fraflytterskat er i strid med EU-regler

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Den skærpede exit skat på aktier, som blev indført i 2008, er i strid med EU-traktatens grundlæggende regler om fri bevægelighed. Det har EU...

”Amnesti” for skattesnyd

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Folketinget har givet amnesti for skattesnyd frem til og med 30. juni 2013. Ved at give oplysninger til SKAT om skjulte værdier i udenlandske...

Hvad er en honorarmodtager?

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Landsskatteretten har i TfS 2012.465 og TfS 2012.466 fastslået, at to operasangere er selvstændigt erhvervsdrivende og ikke, som SKAT mente,...

Regeringsgrundlaget og skatterne

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

En ny skattereform, men uden at der røres ved boligskatterne og rentefradraget. Det er et af de vigtigste elementer i regeringsgrundlaget på området...

Om beskatning i Brasilien, herunder holdingbeskatning

af David Roberto R. Soares da Silva

Driftstab - fradrag og fradragstidspunkt

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

Læs artiklen Driftstab - fradrag og fradragstidspunkt. Artiklen er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter juli 2011.

Gulpladebil

af advokat Gitte Skouby

Retsforlig (uoffentliggjort) betyder praksis­ændring. Ingen skat og moms af gulpladebil til salgsdirektør der havde bilen stående på privatadressen.

Medarbejdere er ikke skattepligtige af deltagelse i DHL-stafetten

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Hvert efterår deltager ca. 125.000 mennesker i DHL Stafetten i Fælledparken i København. Typisk som medarbejder i en virksomhed, der har tilmeldt de...

MOMS – Nye regler pr. 1. januar 2011

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Der træder ny momsregler i kraft pr. 1. januar 2011 for tre typer aktivitet: levering af fast ejendom, administration af fast ejendom og...

Nyt om multimedieskat

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Multimedieskatten giver fortsat anledning til en del diskussion, senest er den taget op i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, fordi den giver...

Forældrekøb – skærpet beskatning, når lejligheden overdrages til barnet

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Det er fast praksis, at forældre og børn indbyrdes kan overdrage fast ejendom, herunder ejerlejligheder, til en pris der ligger 15 % over eller under...

SKAT får lov til at fiske i virksomheders computere

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Et lovforslag giver SKAT adgang til uden dommerkendelse at foretage dataspejling hos erhvervsdrivende.

Personalegoder – mod aftale om nedgang i kontant løn

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver og en medarbejder med skattemæssig virkning indgå aftale om, at medarbejderen i stedet for et kontant beløb i...

Skattefri julegave

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Julegaver til ansatte er skattefri, hvis værdien ikke udgør mere end kr. 700. Det er desuden et krav, at gaven består i naturalier.

Skat af personers gevinst eller tab på obligationer

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Hidtil har personer været skattefri af kursgevinst og kurstab på obligationer og andre fordringer som fx statsobligationer,...

Tab på debitorer

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

SKAT har for nylig meddelt, at reglerne for momsfradrag er lempet en smule.

Udligningsskat på store pensionsudbetalinger

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Folketinget har vedtaget lov om udligningsskat på store pensionsudbetalinger.

 

Udligningsskatten skal betales af pensionsudbetalinger, der...

Tab på Phoenix Kapitaldienst GmbH

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Skatterådet har truffet afgørelse om de skattemæssige forhold for danske investorer, der har foretaget indskud i Phoenix Kapitaldienst GmbH på Phoenix...

Kantinemåltider med arbejdsgivertilskud – vejledende værdier

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

SKAT har fra 15. marts 2010 fastsat vejledende mindstepriser for, hvad en medarbejder selv skal betale, for at arbejdsgiveren kan give et skattefrit...

Genopretningspakken

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Regeringen og Dansk Folkepartis har vedtaget de økonomiske stramninger, der var indeholdt i aftalen om en GenopretningsPakke.

Bilordning – kørselsgodtgørelse eller fri bil?

af Advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Er der en økonomisk fordel ved at køre erhvervsmæssigt i egen bil eller skal man vælge fri bil?

 

Svaret afhænger af mange individuelle forhold....

Større bundfradrag ved udlejning af fritidsbolig

af Advokat Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Personer, der ejer en fritidsbolig, der i perioder anvendes til udlejning kan vælge at få fradrag for udgifter forbundet med udlejning enten som et...

Fraflyttebeskatning – artikel i Børsen

af af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Børsen har den 22. april 2010 offentliggjort en artikel af Christian Sehested vedrørende beskatning af aktier ved flytning fra Danmark, den såkaldte...

Fraflytterbeskatning

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Europa-Kommissionen har indledt traktatsbrudssag mod den danske regering vedrørende den danske lovgivning om fraflytterbeskatning.