Almindelige forretningsbetingelser for privatklienter, herunder hvidvaskning

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Homann advokater løser for almindelige forbrugere. Ved forbrugere forstås personer, der søger bistand, der hovedsagelig er til anvendelse udenfor deres erhverv.

Forbrugerklageloven pålægger erhvervsdrivende, herunder altså også advokater, at give information om det relevante tvisteløsningsorgan, som forbrugere kan henvende sig til, hvis en uenighed opstår mellem den erhvervsdrivende og  forbrugeren. For klager over advokater er den relevante klageinstans Advokatnævnet:

Advokatnævnet
c/o Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Telefonnummer: 33 96 97 98
E-mailadresse: klagesagsafdelingen@remove-this.advokatsamfundet.dk

Udover forretningsbetingelser gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk under ”Advokatregulering”.

Opgaven

I de advokatetiske regler, § 15, er indeholdt reglerne om opdrags- og prisoplysninger i forbrugerforhold – altså typisk private klienter, men også ejer- og andelsboligforeninger.

Det fremgår af disse regler, at når klienten er forbruger, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftale om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, skriftligt og direkte til klienten/forbrugeren, oplyse denne om de vigtigste elementer i den påregnede bistand. Hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt salær, skal der oplyses om størrelsen af dette salær.

Såfremt det ikke er muligt på forhånd at beregne salærets størrelse, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, skriftligt og direkte til klienten, enten angive den måde, hvorpå salæret vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Såfremt advokaten afgiver et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres skriftligt, hvis det samlede salær forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. Advokaten skal af egen drift orientere klienten direkte herom på en klar og entydig måde.

Indgås der aftale om yderligere bistand, finder de førnævnte regler tilsvarende anvendelse på en sådan aftale.

Det følger af Retsplejelovens § 126, stk. 2, at en advokat ikke må kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der anses for rimeligt. Det samme gælder for a´conto salær.

Salæret, herunder et aftalt salær, fastsættes efter et skøn under hensyn til blandt andet sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar.

Til slut kan det sammenfattende anføres, at det af de advokatetiske regler følger, at advokaten skal give oplysning om alle de omkostninger, som er forbundet med den tjenesteydelse, advokaten leverer. Er salæret kendt, skal dette oplyses; alternativt hvordan beløbet vil blive beregnet.  I forbrugersager skal salæret oplyses inklusive moms. En timepris kan f. eks oplyses som 2.500 kroner inklusive moms eller 2000 kr eksklusive moms svarende til 2.500 kr inklusive moms.

Interessekonflikter

Vi har etableret interne retningslinier i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår interessekonflikter, det vil sige, at vi kommer til at repræsentere klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Bestemmelsen, der omhandler advokater, er formuleret således, at advokater er omfattet, når de deltager - som det hedder - med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, åbning eller forvaltning af bankopsparings- eller værdipapirkonti, tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder. Det er altså rettet mod ”finansielle transaktioner.

Homann advokater er forpligtet til at overholde Lov om forebyggende Foranstaltninger mod hvidvask af Udbytte og Finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Der kan læses nærmere om denne på www.finanstilsynet.dk eller www.retsinformation.dk.

Hovedtrækkene i loven er, at Homann advokater er forpligtede til at registrere og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Af samme grund skal klienterne oplyse navn, adresse og cpr. nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et cpr. nr. Disse oplysninger skal foreligge i forbindelse med oprettelsen af en konkret sag, og ved køb af fast ejendom, skal der forevises billede id.

Såfremt klienten er en virksomhed/et selskab/en juridisk person skal legitimationen omfatte navn, adresse, CVR nr. eller anden lignende dokumentation, hvis virksomheden ikke har et CVR. nr. Det følger af bestemmelsen at virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges og virksomhedens reelle ejer skal legitimeres. Typisk vil dette indebære, at vi skal have kopi af en ejerbog, hvori detaljeret er angivet, hvem der er ejere af anparter eller aktier og videre, at identiteten af disse ejere skal dokumenteres f.eks. ved pas, kørekort eller anden form for billede id.

Af Karnovs noter til førnævnte bestemmelse følger, at oplysning om en virksomheds reelle ejere kan indhentes på forskellige måder, herunder ved at anvende offentlige registre over reelle ejere eller ved at anmode klienten om at give de relevante oplysninger. Det anføres, at i Danmark vil indhentningen af sådanne oplysninger ofte kunne ske via virksomhedens regnskab eller bero på de af virksomhedens selv oplyste forhold om ejerstrukturen. Videre kan krav om identifikation og legitimation af en virksomheds reelle ejere undlades såfremt virksomheden, der er klient af et selskab, der handles på et reguleret marked i henhold til hvidvaskningslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Et reguleret marked er defineret i artikel fire i direktiv 2004/39EF og befinder markedets sig i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med, på det finansielle område, er markedet optaget på en liste som nævnt i direktivets artikel 47.

Ifølge hvidvaskningslovens § 6 er Homann Advokater, om fornødent, forpligtet til at undersøge transaktioner, der giver mistanke om at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Homann advokater også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet - www.advokatsamfundet.dk/hvidvask.

Om internationale hvidvaskningsregler i øvrigt, se www.anti-moneylaundering.com

Salær

Vi må ikke kræve højere vederlag for arbejdet, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2, og en eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for kredsbestyrelsen.

Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto. Tilskrevne renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

Betaling

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned eller kvartal, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller kortvarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges vort salær moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Vi forbeholder vi os at afkræve klienten en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vort skøn nødvendiggør dette.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger til tredjemand, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan for eksempel være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter. Såfremt den advokat, der behandler sagen, skal indestå for omkostninger til syn og skøn – og der ikke er retshjælpsdækning eller fri proces – vil der også ske opkrævning af en skønnet udgift.

Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

Klientkonto

Vi følger naturligvis advokatsamfundets regler når der er pligt til at oprette en særskilt klientkonto. De fleste danske banker beregner sig nu ”negativ rente”, ligesom der ved oprettelsen af en særskilt klientkonto, debiteres et oprettelsesgebyr (f.eks. er det i Danske Bank kr. 1.500,00 pr. konto). I henhold til indhentet udtalelse fra Advokatsamfundet vil disse udgifter blive belastet klienten som udlæg.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

Insiderhandel

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet, og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienter får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale.

Opbevaring af sagsakter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Klagesager

Advokatsamfundets hjemmeside kan læses om mulighederne for at klage over en af advokaterne hos Homann Advokater. Klager skal sendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Ansvar og forsikringsdækning

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret med Tryg. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret, som det fremgår ovenfor, hos Tryg. Vort ansvar er dog i enhver henseende begrænset til DKK 4 mill., skriver danske kroner –firemillioner 00/100-. Vort ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

Særligt om indskud på advokaters klientbankkonti

Som følge af en i Den Europæiske Union indført harmonisering af indskudsgarantiordningerne er en række indskud, som tidligere var fuldt ud dækket i en ubegrænset periode, ikke længere dækket fuldt ud, og i særdeleshed gælder dette indskud, der indestår på advokaters klientbankkonti. Den klare hovedregel er nu, at indskud på op til € 100.000 dækkes af Garantiformuen. Folketinget har den 26. marts 2015 vedtaget lovforslaget herom, og reglerne om garantidækning er trådt i kraft den 1. juni 2015. Ifølge vores brancheorganisation, Danske Advokater, er det udgangspunktet, at en advokatvirksomhed ikke pådrager sig et erstatningsansvar overfor sine klienter ved som et pligtmæssigt led i varetagelsen af et opdrag at placere midler på en klientbankkonto, hvis det efterfølgende måtte vise sig, at pengeinstituttet bliver nødlidende, og klienterne herved pådrager sig et tab som følge af, at der ikke fuld dækning for indskud på klientbankkonti. Det bemærkes herved, at alle danske pengeinstitutter skal have en tilladelse fra Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed, ligesom pengeinstitutterne er underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Vort advokatfirma foretager ikke pr. automatik en fordeling af klientkontomidler, der overstiger € 100.000, således at disse indestår i så tilstrækkelig mange pengeinstitutter, at der er indskudsgaranti. Såfremt du derfor som klient har en særlig forventning om, at indskuddet på klientbankkontoen er dækket fuldt ud, skal der indgås særskilt aftale herom med den advokat, der forestår ekspedition af sagen.