Databeskyttelsespolitik

Om Homann

Homann Advokater (Advokatdriftselskabet af 1/1-1994 I/S), CVR 17331485, er et kontorfællesskab bestående af individuelle uafhængige advokatfirmaer, som det fremgår af afsnittet om Homann

De enkelte advokatfirmaer kan have deres egen individuelle persondatapolitik, der kan afvige fra nedenstående. I så fald er det individuelle firmas politik gældende.

Persondatabeskyttelsespolitik

HOMANN er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer som behandles.

I denne persondatabeskyttelsespolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt, lovlig, ansvarlig og gennemsigtig behandling af personoplysninger højt.

HOMANN optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Vi kan i nogle sammenhænge også optræde som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden, enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

Dette kan for eksempel være tilfældet, når vi behandler ens inkassosager i større omfang eller ejendomsadministration.

Behandlingsaktiviteter

Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af kundesamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Personaleadministration

Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

Kundesamarbejder

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores klienter. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til kundesamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på kundens ejere og kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv. Udveksling sker som udgangspunkt via ukrypteret mail, medmindre de konkrete forhold, herunder oplysningernes karakter gør kryptering påkrævet.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor kunder, jf. GDPR Art. 6, stk.1, litra b eller f.

Grundlaget for behandling af persondata kan også være en retlig pligt, der fx følger af skattekontrolloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven eller regler om foranstaltninger mod hvidvask (eksemplerne er ikke udtømmende).

Oplysninger registreres og behandles kun i det omfang det er nødvendigt for at varetage de ovennævnte formål (opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, retlige forpligtelser eller øvrige legitime interesser).

Som led i behandlingen af sager for vores klienter vil der løbende og i nødvendigt omfang blive registreret og behandlet persondataoplysninger om andre personer end vores klienter. Dette kan dreje sig om modparter, vidner, ansatte, skønsmænd, advokater, revisorer osv. Vi bestræber os på en rimeligt omfang underrette de pågældende om sådanne registreringer, når dette er påkravet efter GDPR Art. 14, hvis ingen undtagelserne i stk. 5 finder anvendelse, herunder fordi den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne eller hvis oplysningerne skal forblive fortrolige som følge af advokaters almindelige tavshedspligt.

For så vidt angår kontorets ejendomsadministration, henvises til dels punktet Rådgivningsområder og dels artiklen Databeskyttelse/elektronisk kommunikation til foreningsmedlemmer m.v..

Leverandører

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger relevante kontaktpersoner.  Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

Markedsføringsaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev og anvendelse af cookies på hjemmeside.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom fra modparten i sager eller fra offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning

De personoplysninger vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne. Dette vil senest være 10 år efter sagen er afsluttet, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende.

Registreredes rettigheder

De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter

  • retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af personoplysninger 
  • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger 
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling, samt
  • retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger

HOMANN Advokater
Advokatdriftselskabet af 1/1-1994 I/S
Amagertorv 11
1160 København K
CVR. nr.: 17331485

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er

Navn: Nicolai Platzer Funder
Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: npf@remove-this.homannlaw.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder. Vi har ikke udpeget nogen databeskyttelsesrådgiver (DPO), jf. GDPR Art. 37.

Opdatering af vores persondatapolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.homannlaw.dk.

Denne politik er version nr. 1, og er gældende fra den 25. maj 2018.

Særligt om nyhedsbreve

Når du tilmelder dig HOMANNs nyhedsbreve, beder vi dig om dine kontaktinformationer i form af e-mailadresse. Vi registrerer og bruger oplysningen til at udsende nyhedsbreve samt invitationer til nye arrangementer, hvis du har bedt om det.

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af HOMANN.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

HOMANN AdvokaterAdvokatdriftselskabet af 1/1-1994 I/SAmagertorv 111160 København K

CVR. nr.: 17331485

Tilmeldingsbetingelser

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, bekræfter du samtidig, at du giver samtykke til, at HOMANN behandler personoplysninger om dig i form af e-mailadresse.

Du bekræfter samtidig, at du er gjort bekendt med, at det er fuldstændig frivilligt at afgive samtykket, og at det ikke har negative konsekvenser for dig at undlade at give samtykket, andet end at du i så fald ikke vil modtage vores nyhedsbrev.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi er forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet inde fra vores hjemmeside.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyheds-brev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Særligt om fond og ejendomsadministration

Se særligt om fond og ejendomsadministration her

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.