Forsikringsforhold

Samtlige advokater og advokatfirmaer er ansvarsforsikret i Tryg under policenummer 674 1.491 og der er stillet de af Advokatsamfundet krævede garantier og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Der er en basisdækning, som kan oplyses på anfordring fra klienter, og individuelle advokater, der arbejder med forhold, der angår større sagsgenstande og dermed større ansvar, har tegnet supplerende forsikringsdækning, hvis størrelse også kan oplyses på anfordring. Kontorets autoriserede bobestyrer har tegnet en særlig ansvarsforsikring og kautionsforsikring. Også her oplyses dækningsbeløb på anfordring.

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret, som det fremgår ovenfor, hos Tryg. Vort ansvar er dog i enhver henseende begrænset til DKK 4 mill., skriver danske kroner –firemillioner 00/100-. Vort ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.