Konkurs og rekonstruktion

Vi rådgiver både virksomheder og private, der har fået økonomiske problemer, eller kreditorer, der ønsker bistand i sager, hvor de har penge til gode. Vi bistår klienter i omstødelsessager med udgangspunkt i en omfattende erfaring indenfor konkurs- og insolvensret.

Vi bistår ligeledes i forbindelse med

  • rekonstruktioner
  • betalingsstandsning
  • frivillige og tvungne kreditorordninger
  • gældssaneringer
  • responsa i forbindelse med insolvens
  • individuel repræsentation af kreditorer

Advokater med speciale i dette felt

Artikler indenfor området

Forældelse afbrudt for den fulde fordring, selvom fogedsag i 2008 alene var fremmet for et mindre beløb.

af advokat Kim Utzon Jybæk

Siden reglerne om forældelse af fordringer og krav blev ændret 1. januar 2008, har det været usikkert, hvordan kreditor kunne sikre sig mod forældelse...

Kan kreditorer forhandle eller købe sig til en bedre retsstilling i konkursboer?

af advokat Gunvor S. Happe

Relevant artikel for kreditorer i konkursboer

Et selskabs egen konkursbegæring

af advokat Lars Søndergaard

Formålet med et selskab er normalt at opnå en tilfredsstillende indtjening, der kan dække de løbende udgifter. Det lykkes ikke i alle tilfælde, og så...

Højesteret afviser at inddrage herskabslejlighed under konkurs

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ved kendelse af 2. marts 2017 har Højesteret ved en principiel afgørelse afvist en udvidet anvendelse af konkurslovens § 37 ved at nægte at inddrage...

Behandling af sager om konkurskarantæne

af advokat Lars Søndergaard

Konkursloven indeholder bestemmelser om konkurskarantæne, som kan besluttes af skifteretten efter indstilling fra kurator i det pågældende konkursbo....

Bopæl og fast job i udlandet udelukker ikke automatisk en konkurs i Danmark

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Østre Landsret har afsagt kendelse om, at en person kunne tages under konkursbehandling i Danmark, selvom pågældende var bosiddende i udlandet.

Hvornår pålægges konkurskarantæne?

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Reglerne om at pålægge ledelsen i en virksomhed konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014 og har således været anvendt i mere end 1½ år.

Nye muligheder for forkyndelse

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Fra 1. juli 2013 sættes ny betænkning om forkyndelse i kraft. Dette betyder samtidig, at bekendtgørelse nr. 255 om instruks for stævningsmænd og...

Omstødelse i konkurs

af advokat Lars Søndergaard

I forbindelse med konkurs kan der i visse tilfælde ske omstødelse. Omstødelse betyder, at gyldige dispositioner ophæves. Formålet er at sikre, at der...

Ny beløbsgrænse for ”den nemme” fogedretsprocedure

af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. oktober 2011 trådte en ny ændringslov til retsplejeloven i kraft. I den forbindelse ændredes retsplejelovens § 477 a, stk. 1, 1. pkt. således,...

EU vedtager nye regler om betalingsfrister og rykkergebyrer

af Advokat Nicolai Platzer Funder

EU Parlamentet har vedtaget, at betalingsfrister fremover som udgangspunkt skal være 30 dage, når virksomheder har handlet med hinanden

Ændringer i Konkursloven

af advokat Lars Søndergaard

Begrebet betalingsstandsning findes ikke længere i loven, og tvangsakkord har ikke længere sit eget afsnit i loven.

Småsagsprocessen

af Per Kristian Johansen

Nærværende artikel indeholder en oversigt over reglernes (retsplejelovens kapitel 39) indhold og betydning.

Forenklet inkassoproces

af Per Kristian Johansen

Den 1. januar 2005 trådte retsplejelovens kapitel 44a om den forenklede inkassoprocedure i kraft. Formålet med reglerne er at opnå en lettere,...

Betalingsstandsning, konkurs og tvangsakkord

af advokat Lars Søndergaard

Konkursloven indeholder en række bestemmelser, der har betydning for personer eller selskaber i økonomiske vanskeligheder. Loven gælder for skyldnere...