Artikel om omstødelse i konkurs

Der er kommet en ny spændende landsretsdom om omstødelse i konkurs, se 1 . I dommen blev sagsøgte frifundet for boets omstødelseskrav. Dommen giver anledning til nogle vigtige pointer, der gælder for alle omstødelsessager, læs mere nedenfor.

En omstødelsessag er udtryk for, at et konkursbo typisk forsøger at få en betaling, som er foretaget før konkursdekretet tilbagebetalt til konkursboet. Der er ofte, men ikke altid, tale om betalinger til selskabets nærstående, dvs personer eller selskaber, som har en særlig familiemæssig eller ejermæssig tilknytning til det konkursramte selskab eller til dets ejer. Ofte er der sket betaling ud fra devisen: Reddes hvad reddes kan! Og man er jo sig selv nærmest!

I dommen havde det nu konkursramte selskab før dekretet foretaget en række betalinger på i alt 480.000 kr. til trediemand, som boet påstod omstødt. Betalingerne var dels sket direkte til betalingsmodtagerens skattekonto, dels til hans bankkonto. Det særlige ved sagen var, at betalingsmodtageren, der i øvrigt grundet hans mentale tilstand havde fået beskikket en ad hoc værge under retssagen, intet kendte til disse betalinger, der var foretaget helt uden hans viden og accept af hans nære ven, der var direktør i det konkursramte selskab.

Inden Landsretten tog stilling til omstødelse, skulle retten derfor tage stilling til, om betalingsmodtageren skulle frifindes, allerede fordi der forelå falsk og/eller misbrug af hans betalingsidentitet og dermed ugyldighed og om han som følge heraf skulle stilles som, om betalingerne ikke havde fundet sted. Dette afviste landsretten dog.
Landsretten frifandt betalingsmodtageren med henvisning til, at indbetalingerne på hans skattekonto ikke fandtes at være af ekstraordinær karakter efter KL § 67, idet de var gået til betaling af tinglysningsafgifter på det konkursramte selskabs vegne og at indbetalingerne på bankkontoen var alene kommet hans nære ven til gode og derfor var sagsøgte ikke rette sagsøgte for dette krav.

Landsretten stadfæstede dermed den indankede dom.

Mine bemærkninger

Dommen understreger, at det man omstøder er gyldige civilretlige dispositioner, hvor der er foretaget den fornødne sikringsakt, hvis en sådan kræves. Det være sig ved tinglysning eller meddelelse til skyldner om overdragelsen m.v.

Foreligger der en ugyldig disposition, skal sagsøgte stilles som om, at dispositionen ikke var foretaget, og har han ikke opnået nogen berigelse ved dispositionen, skal han frifindes.

Endvidere forudsætter et omstødelseskrav, at der overhovedet er et materielt krav mod den sagsøgte og at han er rette sagsøgte. 

Det kan lyde elementært, men ikke desto mindre var det begrundelsen for frifindelsen af den anden betaling i sagen og værd at holde sig for øje i enhver omstødelsessag.

Advokat Bjørn Wittrup fra Homann Advokater førte sagen for sagsøgte.

---oo0oo---

Hvis du bliver sagsøgt i en omstødelsessag eller hvis vil du vide mere om omstødelse, er du velkommen til at kontakte advokat Bjørn Wittrup herom, Tlf. 33150102, mobil 22661296 eller bw@homannlaw.dk.

1 Note 1. ØL dom af 26.03.2024 i sag BS-23300/2023-OLR

Seneste artikler

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…

Artikel om omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Der er kommet en ny spændende landsretsdom om omstødelse i konkurs. I dommen blev sagsøgte frifundet for boets omstødelseskrav. Dommen giver anledning…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Elleve hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Fokus på koncernklinikker

af advokat Nicolai P. Funder

I den seneste tid har der været stort mediefokus på såkaldte ”koncernklinikker”. Homann Advokater rådgiver læger om nedsættelse i egen praksis i…

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…