Forsikringsforhold

  • Advokatfirmaerne Collin I/S, Jens H. Elmerkjær, Nicolai Platzer Funder, Jesper S. Perregaard, Gregers R. Lauridsen, Thomas Monberg, Klaus Juel Rasmussen, Marianne Sigetty, Elise Quaade, Niels Ulrik Ottesen, Niels Anker Rasmussen, Claus Seidelin-Prip, Kristin Alstad-Mathiasen, Ellen Margrethe Bleeg og Ulla Zurita har tegnet en fælles ansvarsforsikring hos Tryg under policenr. 674 1.491-00, og der er i den forbindelse også stillet de af Advokatsamfundet krævede garantier. Ansvarsforsikringen dækker samtlige advokater og advokatfirmaer, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
  • Advokat Bjørn Wittrup forsikret under policenummer 674-217 hos Tryg
  • Advokat Carsten Lang-Jensen under policenummer 600 115.535 hos Tryg. Der er en basisdækning, som kan oplyses på anfordring fra klienter, og individuelle advokater, der arbejder med forhold, der angår større sagsgenstande og dermed større ansvar, har tegnet supplerende forsikringsdækning, hvis størrelse også kan oplyses på anfordring. Kontorets autoriserede bobestyrer har tegnet en særlig ansvarsforsikring og kautionsforsikring. Også her oplyses dækningsbeløb på anfordring.
  • Advokatfirmaerne Else Præstegaard, Poul Helmuth Petersen og Hans Mogensen er forsikret i CNA Insurance Company (Europe) S.A. under respektive policenr. FOR0143, FOR0123 og FOR0124.
  • Advokat Morten Hove er under police nr. 9087588227 forsikret i Codan.
  • Qwist & Thrane advokatpartnerselskab er under police nr. 156-76580962-30050 hos HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DANMARK

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret, som det fremgår ovenfor, hos Tryg. Vort ansvar er dog i enhver henseende begrænset til DKK 4 mill., skriver danske kroner –firemillioner 00/100-. Vort ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

De førnævnte policer med respektive Tryg og CNA/Hardy dækker ud over erstatningsansvaret også den enkelte advokats pligt til i henhold til Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund – p.t. - § 62 at sikre en klients dækning for tab, som klienten har lidt ved, at advokaten eller dennes personale uretmæssigt har forbrugt midler, der var betroet advokaten i dennes egenskab af advokat.

For en ordens skyld bemærkes herved, at dette ikke er det samme som EU-reglerne om indskudsgarantiordninger for indeståender på klientkonti. Sådanne indeståender er sikret til og med € 100.000,00. For så vidt angår klientkonti, er de konkrete pengeinstitutter, de forskellige advokatfirmaer benytter, anført under Advokatfirmaer og klientkonti.

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken – uagtet, at midlerne står på forskellige konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, såfremt den faste ejendom har været eller skal anvendes til et bestemt hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt formål. Her dækkes beløb på op til € 10 mill. indtil 12 måneder efter, at beløbet er blevet indsat og uanset, om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside.