Diverse

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre ofte på jurastudiet.

I år er Olivia vores piccoline og vi har bedt hende skrive en kort klumme om, hvordan hun har oplevet det at være med i Retten til hovedforhandling og hendes arbejde hos Homann generelt.

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette følger af det gamle ”2-instans princip”, hvorefter en dom altid skal kunne prøves af en højere instans.

Du kan måske komme nemt om ved nogen ting med ChatGPT, men kan den hjælpe med de mere komplicerede dokumenter?

Højesteret har ultimo september 2023 afsagt en dom i en sag, der handlede om et forsikringsselskab, der i en reklamefilm for sine bilforsikringer, gav udtryk for, at ”hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op”. Reklamefilmen, kostede ca. 8 mio.kr.

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En entreprenør havde lagt terrazzofliser på et badeværelsesgulv. Alle var glade og tilfredse indtil forbrugeren lagde mærke til, at en del af fliserne fik huller i overfladen.

Reglerne om fremme af vedvarende energi findes i loven af samme navn. Det er en lovgivning, der er blevet ændret mange gange siden loven blev vedtaget første gang. Loven handler om forskellige indretninger til fremme af udbygning af vedvarende energi.

Foreningen af Procedureadvokater har uddelt sin specialepris 2022 på Foreningens seminar i Køge den 6. okt. 2022.

Hvor der er mennesker, er der konflikter – dette lettere pessimistiske syn, er hverken en ny eller særlig interessant observation, men den måde, hvorpå vi vælger at håndtere konflikterne, er hvor mediation vinder plads og fokus i dag.

Højesteret har afsagt en kendelse om, hvilke krav der stilles til indholdet af en lægeerklæring efter udeblivelse fra et retsmøde. Dermed har Højesteret bekræftet hidtidig retspraksis, som fastlægger særlige krav til formuleringerne i lægeerklæringen, for af den er gyldig

Skimmelsvamp er ikke bare købers værste mareridt. Det er også sælgers. Læs advokat Marie-Louise Pinds råd til boligsiden.dk's læsere, hvad du kan gøre, hvis du skal sælge et hus med skimmelsvamp.

Advokat Marie-Louise Pind bliver interviewet til boligsiden.dk og giver gode råd til køb af bolig når det kommer til skimmelsvamp.

Skimmelsvampe i huset kan blandt andet give dig symptomer på din astma eller høfeber og gøre dig sy på andre måder med fx hovedpine og koncentrationsbesvær. Men det kan også være en økonomisk byrde, for af og til er det nødvendigt med en større renovering for at komme svampene til livs. Derfor er det godt at kende dine rettigheder, og det er endnu bedre at undgå at købe et hus med skimmel.

Sagen drejer sig om salg af en hest. Køberen havde det særlige ønske, at hestens ryg blev røntgenfotograferet i forbindelse med handelsundersøgelsen. Handelsundersøgelsen blev gennemført uden anmærkninger. Køberen fik kort tid efter handelens gennemførelse undersøgt hesten i hos en dyrlæge i Sverige, hvor man konstaterede, at der var væsentlige røntgenologiske forandringer i hestens torntappe.

Fredag den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Den nye lov indeholder den velkendte fortrydelsesret på 14 dage vedrørende Internethandel, ligesom den bl.a. indeholder en lang række punkter, som den handlende skal oplyse forbrugeren om før der indgås aftale om forbrugerkøb.

 

Voldgiftsinstituttet har pr. 1. maj 2013 vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager. Voldgift kan – særligt i erhvervslivet - være et attraktivt alternativ til almindelig domstolsbehandling. Voldgift udmærker sig primært ved at være hurtig. Og så opnås der en endelig afgørelse i første instans, da voldgiftskendelser ikke kan ankes. Endelig er voldgiftens kendelser baseret på en solid…

Bemærkninger til forældreansvarslovens § 17, jf. § 4 og U2011.257H.

Der blev med reglerne i forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober 2007, indført en adgang for domstolene til at træffe afgørelse om fælles forældremyndighed også i de tilfælde, hvor der er uenighed mellem forældrene herom. Tidligere krævede fælles forældremyndighed enighed mellem parterne. De nye regler gælder uden overgangsregler for alle sager, hvori der træffes afgørelse efter den…