Fast ejendom, herunder tvangsauktion og andelslejligheder

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har vist, at der er behov for i oversigtsform at beskrive, hvorledes et sådant tvangsauktionsforløb typisk er.

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for vandskader, som opstår som følge af utætheder i badeværelser/toiletrum.

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

En vejledning om, hvad arbejdet som formand/bestyrelsesmedlem indebærer i foreninger

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1) anskaffelsesprisen, 2) den kontante handelsværdi som udlejningsejendom og 3) den seneste ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer.

Der er kommet en ny spændende Højesteretsdom af 20. februar 2024 om selvbyg og ulovlige badeværelser i en andelslejlighed. Kan Køber rejse et krav mod Sælger i den anledning og svarer kravet til udbedringsomkostningerne. Ja, siger Højesteretsdommen, og læs mere her.

Mangler kan være af meget forskellig karakter, lige fra ulovlige installationer/ulovlige forbedringer til mangelfuld vedligeholdelse. Men en mangel kan også foreligge, hvis der er sket en tilsidesættelse af forhold i parternes salgsaftale.

Baseret på mange års erfaring med de mange reklamationer, der såvel i udlejningsejendomme som foreningsejendomme kan være vedrørende støj, lugt og ulempe, herunder fra byggesager, har jeg forsøgt at skabe et overblik over de forskellige regelsæt med denne artikel.

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for foreningen, eller har modarbejdet foreningsformålet eller på anden måde har tilsidesat sine forpligtelser over for foreningen/dennes vedtægter

En fast ejendom er rubriceret som en næringsejendom, hvis ejeren er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. At være næringsdrivende i fast ejendom er normalt ikke noget man bliver fra den ene dag til den anden, men en status man tilegner sig, hvis man over tid har købt og solgt en del ejendomme.

Højesteret har den 13. september 2023 som 3. instans afsagt dom i en principiel sag om, hvorvidt køber (A) havde betalt overpris for andelen.

Der rejses stadig mange sager om mangler ved fast ejendom. Det kan både være mod sælger, ejerskifteforsikringsselskab, den bygningssagkyndige eller købers rådgivere.

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan være til nytte for de medlemmer, som gerne vil have et forslag vedtaget på en generalforsamling.

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Hvilke krav kan en forenings bestyrelse stille til et medlem før denne igangsætter en byggesag?

EU's energiministre nåede den 24. november 2022 til enighed om en rådsforordning om fastlæggelse af en midlertidig ramme for fremskyndelse af tilladelsesprocessen og udbredelsen af projekter om vedvarende energi.

Denne artikel beskriver hvilke krav en bestyrelse i en haveforening skal overholde for at sådan en ophævelse kan forventes at blive godkendt ved domstolene.

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for erstatningsansvar, men tilkendte køber et afslag i købesummen.

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning af individuelt udformede ejerforeningsvedtægter i deres oprindelige form.

Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte foreninger kan være forskellige fremgangsmåder for ekspeditionerne, hvorfor det er vigtigt, at der rettes henvendelse til ejendomsadministratoren og/eller bestyrelsen

Husk, at der sædvanligvis i andelsboligforeningers vedtægter er strenge regler for fremleje. Dette hænger sammen med, at der i alle andelsboligforeningsvedtægter i en af de første bestemmelser er en bopælspligt.

Et nyt dansk forskningsprojekt på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital viser en tydeligt sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle demens.

En dom afsagt af Højesteret den 28. maj 2021 behandler ovenstående temaer.

Købet af en ejerlejlighed i en nyopført ejendom kan indebære en række faldgrubber, og nedennævnte opremsning er bestemt ikke udtømmende, men udelukkende udtryk for en række praktiske erfaringer.

The article is meant as a guide to foreigners when considering purchase of real estate or apartments in housing cooperatives in Denmark

Investeres i en projektbolig og det opdages, at antallet af kvadratmeter ikke passer, kan danske boligkøbere fremover klage over vildledende markedsføring i 5 år frem for 2 år – regnet fra markedsføringens afslutning.

Den 9. juni 2020 vedtog Folketinget endelig den længe ventede nye ejerlejlighedslov. Loven har virkning fra. 1. juli 2020.

Artiklen indeholder en redegørelse for princippet om frihedshævd, som perspektiveres ved en gennemgang af Østre Landsrets dom af 21. marts 2019 i 19. afd. sag BS-26435/2018 gengivet i tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme 2019.214

Når der handles andelsboliger, sker det ikke sjældent, at køber opdager mangler efter overtagelsen. Og det kan være mere end vanskeligt at finde ud af, hvem man så skal rette sit krav imod og hvilke regler, der i det hele taget finder anvendelse.

Vestre Landsret har 13. juni 2019 afsagt dom i en ankesag om en arealmangel indbragt fra Retten i Aalborg, som havde afsagt dom i første instans.

Var det med rette at Totalkredit i 2014 foretog en ensidig forhøjelse af bidrag på realkreditlånene overfor tre forbrugere?

Erhvervsministeren har på grund af manglende politisk tilslutning droppet den ventede modernisering af ejerlejlighedsloven.

Artiklen gennemgår reglerne om databeskyttelse for andels- og ejerforeninger, jf. Databeskyttelsesforordningen også kaldet GDPR., samt muligheden for elektronisk kommunikation.

I 2016 nedsatte regeringen et udvalg for at vurdere muligheder og konsekvenser ved en modernisering af ejerlejlighedsloven. Erhvervsministeriet har den 21. marts 2018 offentliggjort et katalog over de mulige ændringer, udvalgsarbejdet kan give anledning til.

Hvis man som ejer af fast ejendom bliver uenig med naboen, en offentlig myndighed eller andre om den nærmere afgrænsning af ejendommen, kan man efter reglerne i udstykningsloven få fastlagt skellets placering ved en såkaldt skelforretning.

Med baggrund i nyere retspraksis og en udtalelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet belyser artiklen, hvem der står med ansvaret, såfremt en lejer afmelder sig som el-forbruger på lejemålet.

I november 2017 vedtog Folketinget stramninger af reglerne om andelsboliger for at sikre mod gentagelse af de økonomiske katastrofer, som der er set en række eksempler på. Artiklen belyser de nye regler i oversigt.

Den 1. januar 2018 trådte regeringens nye retningslinjer om boliglån i husstande med høj gæld i kraft. Læs i artiklen, hvad dette indebærer.

Troels Lund Poulsen nedsætter nu et udvalg som skal gøre ejerlejlighedsloven ”tidssvarende” meddeler Erhvervs- og vækstministeriet i en pressemeddelelse

En portefølje af boligudlejningsejendomme på i alt 6.000 kvadratmeter i indre København, hvor den overvejende del af ejendommene er omfattet af bygningsfredning, er blevet handlet.

Under overskriften ”Fup med andelsboligpriser” præsenterede Danmarks Radio i september 2009 på deres hjemmeside TV-magasinet ”Kontants” kulegravning af sagen om valuarvurderinger vedrørende værdien af den ejendom, som andelsboligforeningen Ringertoften erhvervede tilbage i 2005. Temaet var, at valuarfirmaet i ledtog med nogle rådgivere angiveligvis havde ”pumpet” værdien af ejendommen kunstigt op,…

En køber af en andelslejlighed, havde fået en ikke autoriseret håndværker til at installere en vaskemaskine i sin andelsbolig. Dette resulterede efter en rum tid i en vandskade hos underboen. Tvisten handlede herefter om, hvem der skulle afholde betalingen for udbedring af skader i etageadskillelsen og hos underboen.

Den 1. januar 2014, udvides sælgers oplysningspligt ved salg af boliger. Der skal udleveres et nøgleskema angående både selv andelslejligheden men også vedrørende foreningens forhold.

Ny Højesteretspraksis ændrer ansvarsforholdende når der er konstateret en arealmangel.

En dom afsagt af Retten i Roskilde den 14. januar 2014 belyser, under hvilke omstændigheder man som køber kan hæve en handel med en andelslejlighed i tilfælde af overpris. Ejendommens administrator blev i den forbindelse anset som erstatningsansvarlig.

Ejerlejligheder er i disse år relativt billige at købe, og mange forældre investerer - blandt andet efter køb på tvangsauktion - i en lejlighed, som de udlejer til deres børn. Hvis man tilrettelægger transaktionen rigtigt, kan det have store fordele.

Den 23. november 2010 afgav Økonomi og Erhvervsministeriet Betænkning 1520 over forslag til ændring af lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. Anbefalingerne heri er nu udmøntet i en samlet revision af huseftersynsordningen, der har effekt fra og med ejendomshandler, der indgås den 1. maj 2012 eller senere.

Ny retspraksis fra landsretterne og Højesteret har bragt lys over retstilstanden i forbindelse med påkravsfrister for eksklusion af andelshavere ved misligholdelse af betalinger.

I mange tilfælde er det ikke tilstrækkeligt blot at afskrive ejendomsmæglerens købsaftale. Der er en række juridiske forhold, som vi som advokater har et detaljeret kendskab til, baseret dels på noget så basalt som at udfærdige en klar og konkret aftale, og dels på retspraksis samt ændringer i lovgivningen, der kan have relevans både for lånemuligheder, udfærdigelse af tilstandsrapport,…

Inden ejendomsmæglere påbegynder formidling af en ejendom for en sælger, indgås der som regel en egentlig formidlingsaftale, der fastlægger vilkårene for mæglernes arbejde. Herunder aftales det bl.a. hvilken pris, ejendommen skal udbydes til, hvilken længde formidlingsperioden skal have og selvsagt også hvilket vederlag, mægleren skal have for sit arbejde.

En principiel dom afsagt af Højesteret 10. september 2010 er netop offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen. Dommen belyser, hvor præcist købere kan forvente, at tilstandsrapporten beskriver skader på et hus.

Fra og med den 1. februar 2005 er der ved en ændring af lov om andelsboligforeninger åbnet mulighed for, at der kan ske pantsætning af andelsboliger.