Selskabsret

Det danske startup Decpt ApS udvikler en ny og banebrydende mulitspektral folie til camouflage af militært udstyr som for eksempel kampvogne. Se www.decpt.dk for yderligere information om Decpts baggrund i nanoteknologi fra Inmold A/S.

Denne artikel er lavet til iværksættere og virksomhedsejere som er i færd med at stifte selskab eller indgå på ejeraftale. Den er skrevet især til dem der ikke prøvet det før, men har modet på at skabe et rigtigt startup med et stort potentiale.

IVS selskaber skal senest den 15. april 2021 være omdannet til ApS. Er omdannelsen ikke gennemført til tiden, må en begæring om tvangsopløsning forventes. En opløsning sker på samme måde som andre selskaber.

Erhvervsministeriet oplyste den 21. august 2020, at der var indgået en politisk aftale om at lette omregistreringen fra IVS til ApS.

Folketinget har nu vedtaget afskaffelsen af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. med virkning fra den 15. april 2019.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber og om sænkning af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Regeringens oplæg til en Sundhedsreform tilstræber færre indlæggelser på sygehusene og samtidig en styrkelse af almen praksis. Desuden skal de praktiserende speciallæger gøres til en mere integreret del af det nære sundhedsvæsen.

Unge læger overhaler de ældre som praksisejere viser en ny undersøgelse fra PLO.

Erhvervsministeriet har i en pressemeddelelse den 17. september meddelt, at Erhvervsministeren nu indkalder til politiske forhandlinger om at afskaffe iværksætterselskaber (IVS), som led i indsatsen overfor svindel i virksomheder.

Fra den 1. juli 2018 gælder en række ændringer i Selskabsloven, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og Lov om erhvervsdrivende fonde. Læs her, hvad hovedpunkterne i lovændringen går ud på

Brexit er en proces, der forventes at føre til, at Storbritannien og måske også Gibraltar træder ud af EU i 2019 eller senere. Baggrunden er folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab den 23. juni 2016, hvor et smalt flertal stemte for at forlade EU.

Artiklen belyser den højaktuelle debat om, hvorvidt vagtlæger selv skal betale gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed til finansiering af registrering samt det risikobaserede tilsyn.

Der redegøres for aktuelle forhold indenfor nedsættelsesmåder i almen praksis med særligt fokus på udbuds- og regionsklinikker.

Alle selskaber skal inden 1. december 2017 registrere selskabets reele ejere, gør man ikke det, tvangsopløses selskabet.

Nu kan anparts- og aktieselskaber lovligt yde lån til kapitalejerne, forudsat en række betingelser er opfyldt.

Danmarks Eksportkredit (EKF) har underskrevet en aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Aftalen betyder, at EKF fremover kan kautionere for kreditter til innovative danske eksportvirksomheder til lavere præmiesatser end sædvanligt.

Ved en lovændring per 1. juli 2016 blev der genindført mulighed for at lade aktieløn beskatte som aktieavance frem for lønskat. Prisen for at give sine medarbejdere denne fordel, er at virksomheden mister de tilsvarende fradrag.

Artiklen omtaler de overvejelser, man som læge bør gøre sig, når man står overfor en praksishandel. Herunder bl.a. beregning af goodwill og pris herfor, personaleforhold samt skattemæssige forhold. Artiklen er anvendelig ved såvel overdragelse af almen praksis som speciallægepraksis.

Fra den 15. december 2014 skal ejerskab og panteret til 5% eller mere af et selskabs kapitalandele (aktier/anparter) eller stemmer registreres i Det Offentlige Ejerregister.

I en opsigtsvækkende dom afsagt af Højesteret den 3. juni 2014 er Nykredit A/S blevet dømt i en sag anlagt af Konkurrencerådet. Dermed er det slået fast, at Nykredit ikke må hæve bidragssatserne på realkreditlån for ca. 150.000 kunder (tallet er anslået af Nykredit).

Danmark kæmper for sjette år i træk med lavvækst, og arbejdsløsheden blandt de unge er rekordhøj. En undersøgelse af CVR-numre i 2012 viser nu at de unge tager deres skæbne i egene hænder og hver femte nystartede virksomhed i dag har derfor en ung person under 30 ved roret. En af disse virksomheder med unge iværksættere er Echo.it.

 

En række danske virksomheder har ifølge Det Danske Handelskammer i Brasilien etableret sig i Brasilien. For en introduktion til vores brasilianske samarbejdspartner kontakt Bent-Ove Feldung

Ved dom af 17. januar 2012 stadfæstede Østre Landsret byrettens dom om at idømme møbelvirksomheden Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S en bøde på kr. 400.000 for overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende virksomhed.

I henhold til en undersøgelse gennemført i revisionsbranchen er antallet af tilfælde af kapitalselskabers ulovlige økonomiske bistand til ledelse eller kapitalejere (tidligere betegnet ”aktionærlån”) steget indenfor de sidste år. Tilsyneladende uden pågældende leder eller kapitalejer har været bevidst om forbuddet.

Efter flere tilløb er en stor del af loven trådt i kraft pr. 1. marts 2010, og nye regler om indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling er hermed trådt i kraft. Det afhænger af nye it-systemer, hvornår resten af loven træder i kraft.

 

I denne artikel ser vi på, hvad de nye regler generelt betyder for selskabernes vedtægter og for aktionær- eller anpartshaveroverenskomster.

 

Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget en ny samlet Selskabslov til afløsning af de nuværende love om anpartsselskaber og aktieselskaber. Efter en del tilløb hertil lyder seneste melding fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu, at størstedelen af loven vil træde i kraft den 1. marts 2010.