Om Homann

Homann Advokater, der er et kontorfællesskab mellem advokatfirmaer, blev i den nuværende konstellation etableret den 1. april 2007. Der er tale om indgåelse af et samarbejde mellem selvstændige advokatfirmaer, som for nogles vedkommende har eksisteret i mange år, og for andres er relativt nyetablerede.

Formålet med samarbejdet er en fælles udvikling med henblik på dygtiggørelse og effektivisering - og i øvrigt servicering af større klienter. En af de bærende ideer med et – avanceret – stort advokatkontorfællesskab – hvor alle firmaer er selvstændige , men medejere af DrisftsI/Set, som er det største i landet – er, at der meget hurtigt kan trækkes på advokater med specialer inden for en lang række områder lige fra skatteret, erhvervsret til fast ejendom i alle afskygninger, idet det er nemt at videredelegere sager, når der ikke skal hæges om, hvem, der skal noteres for en bestemt omsætning. Kontoret er ved den seneste sammenslutning vokset betydeligt, og beskæftiger nu mere end 30 personer, heraf 20 advokater og jurister.

Målsætningen har altid været at yde erhvervsretlig rådgivning af høj kvalitet, ligesom vi også rådgiver indenfor det privatretlige område, og herunder har indgående kendskab til udlændingeret og strafferet. Vi søger at opnå vore mål ved en høj prioritering af juridiske kvalifikationer og ved en løbende udvikling af kompetencer. Vi har blandt andet også en afdeling med flere jurister, som primært beskæftiger sig med skattesager.. Indenfor strafferet, herunder økonomisk kriminalitet og udlændingeret samt familieret, er der fire advokater, som har den førnævnte rådgivning som hovedområder.

Der henvises til kontaktinformationer og fuldstændige oplysninger om Homann Advokater under Kontakt. Se yderligere om medlemskab af Advokatsamfundet, forsikringsforhold m.v. i vore Almindelige Forretningsbetingelser og øvrige informationer i menuen til venstre. De enkelte advokater har et meget integreret samarbejde, hvilket blandt andet illustreres af vort orkester, Homann Allstars, som også er udtryk for, at vi forsøger at have andre interesser end lige juraen; uagtet at denne prioriteres meget højt!

Advokatfirmaernes forsikringsforhold kan ses på undersiden: Forsikringsforhold

Det samlede kontorfællesskabs CVR. nr. er 17 33 14 85. De enkelte kontorfællesskabers CVR. nr. ses her. Samtlige advokater i firmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Vort firma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Samtlige advokater i Homann er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Homann Advokater har vedtaget interne regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Vort advokatfirma er ligesom andre advokatfirmaer forpligtet til at følge særlige regler for behandlingen af betroede midler, herunder særligt klienters indbetalinger til kontoret. Disse regler er fastsat i medfør af § 127 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 6. november 2008, og de seneste ændringer er trådt i kraft 1. oktober 2009. Det er således reguleret, at enhver advokat og ethvert advokatselskab, som oppebærer penge for en klients eller tredjemands regning, skal sørge for, at advokatkontorets bogholderi er indrettet således, at det til enhver tid viser de enkelte mellemværender samt størrelsen af advokatens, henholdsvis selskabets, samlede tilsvar af betroede penge (klienttilsvaret). Vort kontor overholder naturligvis disse regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokatvirksomhed, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside <link http: www.advokatsamfundet.dk _blank>www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om størrelsen af et salær, opkrævet af én af de advokater, der er tilknyttet Homann Advokater, og/eller utilfredshed med én af de førnævnte advokaters adfærd, kan/skal klage over enten salærets størrelse og/eller advokatens adfærd ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K – <link http: www.advokatnaevnet.dk _blank for at klage over en>www.advokatnaevnet.dk.

En række af vore advokater har offentlige hverv som for eksempel autoriseret bobestyrer eller beneficeret forsvarer, mens andre er engageret i en række øvrige fagrelaterede fora indenfor for eksempel entreprise, insolvensret, konkurrenceret, udlændingeret, klagenævn, inkasso og andre juridiske fagområder. Advokaterne i vort firma er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark, og udover medlemskabet af Advokatsamfundet, er en række af advokaterne desuden medlem af Danske Advokater.

Vi anvender intensiv informationsteknologi i vores sagsbehandling, herunder såvel internt som eksternt overfor vores klienter, samarbejdspartnere og øvrige parter. Vi kommunikerer meget gerne, blandt andet via e-mail, og kan tilbyde sikker elektronisk kommunikation via elektroniske certifikater og/eller kryptering efter nærmere aftale med klienterne.

De nyheder, artikler og meddelelser m.v., der fremgår af vor hjemmeside, kan ikke erstatte juridisk rådgivning i en konkret sag, som derfor er den eneste sikkerhed for, at rådgivningen tager højde for en konkret situation. Nyheder og artikler er udarbejdet af kontorets advokater og således ikke udtryk for, at artikler og nyheder er kurateret af et internt fagligt udvalg, og indholdet af nyheder og artikler kan således ikke gøres til genstand for erstatningssager.”