Forsikringsret

HR har afsagt dom i Bech Bruun (BB) sagen den 20.11.2023 og pålagt BB at betale 400 mio. kr. i erstatning til SKAT. Nedenfor omtales dommen nærmere og der drages nogle perspektiver af dommen.

Østre Landsret afsagde i februar 2023 en dom, der nærmere har beskrevet rækkevidden af en løsøresælgers ansvar på grund af mangler ved det solgte. En entreprenør havde lagt terrazzofliser på et badeværelsesgulv. Alle var glade og tilfredse indtil forbrugeren lagde mærke til, at en del af fliserne fik huller i overfladen.

Med en kort kommentar til Højesterets dom af 19. august 2020 (sag BS-49822/2019-HJR).

Et par nyere Højesterets domme giver anledning til at tage emnet op igen.

Også når det gælder misbrug af NemID eller digitale signaturløsninger, efterlader medierne ofte det indtryk, at brugeren hæfter for det meste. Men som det fremgår af min artikel om ”Misbrug af Bankkonti – Identitetstyveri”, er det slet ikke altid tilfældet.

Som en nyere dom fra Vestre Landsret illustrerer er man erstatningsretligt normalt ikke "sin broders vogter" i privatlivets forhold, men derimod undergivet et sædvanligt culpaansvar for evt. fejl og forsømmelser.

Den første letbane i Danmark blev taget i brug i dec. 2017 i Aarhus, og efter kort tid skete den første ”ulykke” med letbanen i Aarhus, og der kommer – uundgåeligt – med tiden flere til.

Man efterlades ofte med det indtryk fra aviser og netmedier, at uberettigede hævninger på bankkonti ubetinget er kundens problem. Artiklen belyser, hvordan man skal forholde sig for at få sine penge tilbage.

Man kan stadig nå at anmelde evt. skader på forsikringer tegnet hos Husejernes Forsikring (Gable Insurance AG), men efter den 31. marts 2017 vil det være for sent, med mindre der er tale om en byggeskadeforsikring, hvor anmeldelse kan – og skal – ske i hele policens løbetid.

Mange har de seneste år oplevet at få skader efter oversvømmelser forårsaget af stormflod. Hyppigheden af hvor tit der sker stormflod i Danmark og antallet og omfanget af skaderne derved er stigende.

Retten i Kolding har afsagt en interessant dom om ansvar og lovpligtig forsikringsdækning, hvor frivillig (skadelidte) havde påtaget sig at passe hunden.

Hvert år bliver der lavet forsikringssvindel for et anseeligt milliardbeløb i Danmark, så forsikringsselskaberne, og naturligvis også de forsikringskunder, der direkte eller indirekte er med til at betale herfor via forsikringspræmierne, har altså en betydelig økonomisk interesse i at undgå denne svindel.

Forsikring og Pension (F&P) har netop udsendt reviderede fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring med henstilling til forsikringsselskaberne om at tage disse i brug pr. 1. januar 2016.

Den primære dækning i henhold til de almindeligt gældende retshjælpsforsikringsbetingelser, kan kort beskrives som rimelige sagsomkostninger forbundet med behandlingen af private tvister ved domstolene eller ved voldgift, men dog således at en række nærmere angivne typer af tvister og retsområder er undtaget fra dækningen.

Mange skoler udlåner iPads mv. til skoleeleverne til undervisningsbrug. Med en ny kendelse fra Ankenævnet for Forsikring er det indgående belyst, hvad der – erstatnings- og forsikringsretligt – gælder, hvis ”uheldet viser sig at være ude”.

Hvis du har købt et hus med skimmelsvamp eller overvejer at købe et hus, så er der gode råd at hente i denne artikel fra advokat Marie-Louise Pind, specialist i bolighandler og forsikringssager, herunder ejerskifteforsikring.

Både det aktuelle vintervejr (vinteren 2010/2011) og sidste års vinter har medført mange skader f.eks. i form af færdselsuheld, personskader ved fald på glatte fortove og lign., og skader på bygning og løsøre som følge af snetryk og tøvejr mv.