Insolvensret og inkasso

De nye regler om konkurskarantæne træder i kraft den 1. juli 2024 og gælder for konkursboer, hvor der afsiges konkursdekret efter den dato.

Der er kommet en ny spændende landsretsdom om omstødelse i konkurs. I dommen blev sagsøgte frifundet for boets omstødelseskrav. Dommen giver anledning til nogle vigtige pointer, der gælder for alle omstødelsessager.

Der er en revision af reglerne om konkurskarantæne på vej i 2024. I artiklen redegøres der nærmere for ændringerne, der forventes vedtaget i 1. halvår 2024.

Artiklen forklarer hvad omstødelse er og hvad man skal gøre, hvis man bliver mødt med et om-stødelseskrav fra en kurator.

Som det fremgår af dagspressen er antallet af konkurser tårnhøjt i øjeblikket og det er især små og mindre virksomheder der tages under konkursbehandling. Typisk er SKAT (Gældsstyrelsen) eneste eller dog væsentligste kreditor. Derimod lider bankerne typisk ingen tab.

Antallet af konkurser er desværre steget i oktober måned i forhold til forrige måned og måneden før. Tallene kommer ikke som en overraskelse, når man ser på den økonomiske udvikling i samfundet.

Konkurskarantæne er en alvorlig sag og en anden kedelig sanktion af en konkurs. Artiklen indeholder nogle gode råd til, hvordan man undgår at blive pålagt konkurskarantæne og konsekvenserne, hvis det alligevel sker.

Det er således slået endeligt fast, at forældelsen kun afbrydes for den begrænsede del af en fordring, der indbringes, uagtet om fogedretten bedes tage stilling til den fulde opgørelse.

Nyt lovforslag om nye regler, der skal gøre det lettere, hurtigere og billigere at opnå rekonstruktion.

Siden reglerne om forældelse af fordringer og krav blev ændret 1. januar 2008, har det været usikkert, hvordan kreditor kunne sikre sig mod forældelse af sine fordringer.

Relevant artikel for kreditorer i konkursboer

Østre Landsret har afsagt kendelse om, at en person kunne tages under konkursbehandling i Danmark, selvom pågældende var bosiddende i udlandet.

Reglerne om at pålægge ledelsen i en virksomhed konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014 og har således været anvendt i mere end 1½ år.

Fra 1. juli 2013 sættes ny betænkning om forkyndelse i kraft. Dette betyder samtidig, at bekendtgørelse nr. 255 om instruks for stævningsmænd og bekendtgørelse nr. 256 om forkyndelse ophæves.

Med den nye lov udvides adgangen for forkyndelse (meddelelse til parter i sager, fx skyldnere i fogedsager), og dermed ventes flere forkyndelser gennemført hurtigere, idet skyldneren ikke, på samme måde som…

Den 1. oktober 2011 trådte en ny ændringslov til retsplejeloven i kraft. I den forbindelse ændredes retsplejelovens § 477 a, stk. 1, 1. pkt. således, at den tidligere beløbsgrænse for anvendelse af betalingspåkrav ved inddrivelse af ubetalte tilgodehavender – også kaldet forenklet inkasso - steg fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

EU Parlamentet har vedtaget, at betalingsfrister fremover som udgangspunkt skal være 30 dage, når virksomheder har handlet med hinanden

Nærværende artikel indeholder en oversigt over reglernes (retsplejelovens kapitel 39) indhold og betydning.

Den 1. januar 2005 trådte retsplejelovens kapitel 44a om den forenklede inkassoprocedure i kraft. Formålet med reglerne er at opnå en lettere, hurtigere og billigere inddrivelse af ubestridte pengekrav. Nærværende artikel indeholder en oversigt over reglernes indhold. På www.retsinfo.dk kan selve lovteksten læses og downloades, ligesom der på www.domstol.dk findes information om den forenklede…