De nye regler om konkurskarantæne

De nye regler om konkurskarantæne træder i kraft den 1. juli 2024 og gælder for konkursboer, hvor der afsiges konkursdekret efter den dato. De nye regler er på flere punkter en skærpelse af de gældende regler og de indeholder en række eksemplificeringer af begrebet groft uforsvarlig forretningsførelse, som er hele omdrejningspunktet for konkurskarantæne. Der bliver mulighed for at indgå forlig i sagerne og der lægges op til at udvide adgangen til konkurskarantæneregisteret.

De 5 vigtigste lovændringer er følgende:

 1. Præcisering af typetilfælde for groft uforsvarlig forretningsførelse: Lovændringerne præciserer en række specifikke handlinger, der kan føre til konkurskarantæne. Disse omfatter betydelige overtrædelser af skatte-, told- og afgiftslovgivningen, væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen, deltagelse i stråmandskonstruktioner, samt fortsættelse af driften trods økonomiske vanskeligheder, der skader kreditorerne. Listen er ikke udtømmende og bygger på hidtidig retspraksis.
   
 2. Udvidet varighed og gradueringsmuligheder for konkurskarantæne: Hovedreglen er fortsat 3 års konkurskarantæne, men konkurskarantæne kan nu pålægges i op til fem år i tilfælde af særdeles groft uforsvarlig forretningsførelse. Tidligere var maksimale periode tre år. Dette skal afskrække grovere overtrædelser.
   
 3. Reglerne om konkurskarantæne udvides til også at omfatte fratrædende ledelsesmedlemmer i selskaber under rekonstruktion, som afsluttes med stadfæstelse af en tvangsakkord. Dette sikrer, at ansvarlige ledelsesmedlemmer ikke undgår karantæne gennem rekonstruktionsprocesser.
   
 4. Forlig i konkurskarantænesager. Der bliver mulighed for at indgå forlig om karantænens længde, hvor minimumsperioden dog skal være et år, og forliget skal stadfæstes af skifteretten.
   
 5. Offentlig adgang til konkurskarantæneregisteret. Tidligere var det kun visse offentlige myndigheder, der havde adgang til konkurskarantæneregisteret. Med de nye regler er det meningen, at der skal fastsættes nærmere regler, der vil give alle, inklusive forbrugere og virksomheder, adgang til at søge oplysninger om personer under konkurskarantæne. Dette skal øge gennemsigtigheden og forhindre, at personer med konkurskarantæne kan skjule deres status.

Mine bemærkninger:

Vi hilser de nye regler velkommen ikke mindst fordi de tydeliggør retstilstanden.
Ændringerne sigter mod at øge retssikkerheden, effektiviteten og gennemsigtigheden i konkurskarantænesager og forhindre misbrug af selskabsformer med begrænset hæftelse.

Hos Homann Advokater har vi meget stor erfaring med at føre sager om konkurskarantæne, idet vi både anlægger sager om konkurskarantæne som kurator og fører sager, hvor vi repræsenterer den sagsøgte direktion eller bestyrelse. Vi kender derfor sagerne fra begge sider.

---oo0oo---

Hvis du bliver sagsøgt i en sag om konkurskarantæne eller hvis vil du vide mere om reglerne eller praksis på området, er du velkommen til at kontakte advokat Bjørn Wittrup Tlf. 33150102, mobil 22661296 eller bw@homannlaw.dk.

Seneste artikler

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og…

De nye regler om konkurskarantæne

af advokat Bjørn Wittrup

De nye regler om konkurskarantæne træder i kraft den 1. juli 2024 og gælder for konkursboer, hvor der afsiges konkursdekret efter den dato.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Ny Højesteretsdom om afslagsbeføjelsen i bolighandler

af advokat Nicolai P. Funder

Afsagt den 30. april 2024 om mangler ved et badeværelse i en ejerlejlighed indeholder et vigtigt bidrag til retspraksis. Dommen refereres i artiklen.