Entreprise

Tilrettelæggelse, udførelse og styring af et byggeri er som udgangspunkt udtryk for aftaleretlige relationer. Aftalegrundlaget kan have sit udgangspunkt i Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed, populært kaldet AB92, eller Almindelige Betingelser for Totalentreprise 1993, populært kaldet ABT93. Relationerne til en byggesags rådgivere er omhandlet i ABR89, der er de almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand. Hvorvidt de førnævnte regelsæt finder anvendelse, er afhængig af parternes aftale.

Vi rådgiver om samtlige de førnævnte kontraktforhold og i øvrigt om entreprisekontrakter og byggesagsaftaler af enhver art, og videre rådgiver vi om udfærdigelse af transporter, og i øvrigt ydes der generel rådgivning inden for alle aspekter i byggesektoren.

Vi har omfattende erfaring i gennemførelse af sager for Bygge- og Anlægsvoldgiftsretten, retssager vedrørende byggeriets forhold og klagenævnssager.

Vi rådgiver såvel bygherrer som entreprenører og tekniske rådgivere m.v., og bistår såvel offentlige som erhvervsdrivende og private i entrepriseforhold af enhver størrelse. Vi medvirker ved tilrettelæggelse af udbud, hvad enten det drejer sig om arbejder inden for den offentlige sektor eller som led i erhverv.