Skatteforhold

Regeringen ønsker at genindføre en ensartet bo- og gaveafgift på 15%, der således bringes tilbage til niveauet for bo- og arveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder inden nedsættelsen af afgiften i 2017

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der vil ændre reglerne for, hvornår en person er fuldt skattepligtig til Danmark. Her omtales hovedpunkterne i forslaget.

Den opdaterede digitale 2017 version af Skattevejledningen

Det er blevet lettere lovligt at låne penge i sit selskab. Men selv om et lån til en aktionær eller anpartshaver er lovligt optaget, er det normalt ikke accepteret efter skattereglerne.

Landsskatteretten gav i modsætning til SKAT en billedkunstner ret til standardfradrag for rejseudgifter. Sagen drejede sig om den gruppe personer, som SKAT kalder honorarmodtagere

På ECOFIN mødet d. 9. dec. 2014 blev det besluttet at udvide omfanget af informationer, der automatisk udveksles mellem EU-landene. Den automatiske udveksling af oplysninger er fastlagt i et direktiv.

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 800 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som medarbejderen kan få udbetalt. Gavekortet skal lyde på en bestemt ting, eventuelt kan medarbejdere vælge mellem flere forskellige ting, men det må ikke kunne udbetales kontant. Hvis gavekortet giver mange forskellige valgmuligheder, er der en risiko…

Landsskatteretten har ved kendelse af 22. maj 2014, jf. SKM2014.717.LSR, taget stilling til en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af kildeskattelovens § 7, stk. 1 om kortvarigt ophold i Danmark ved tilflytning. Sagen drejede sig om samme problemstillinger som sagerne vedrørende Camilla Vest og Stephen Kinnock.

Virksomheder har mulighed for at afskrive kunstindkøb, når blot kunsten benyttes til at udsmykke bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt.

Skatteministeren har d. 11. juni 2014 fremsat et lovforslag, der vil ramme personer, der anvender virksomhedsordningen, og som har enten en negativ indskudskonto eller har stillet virksomhedsbeskattede aktiver til sikkerhed for privat gæld.

SKATs forsøg på at løbe fra et bindende ligningssvar og stramme praksis for dansk skattepligt blev blankt afvist af Landsskatteretten.

Ifølge en dom afsagt af EU-domstolen skal SKAT ændre sin hidtidige praksis for efteropkrævning af moms, når en virksomhed fejlagtigt har ment ikke at være momspligtig eller har ment at kunne levere en vare eller ydelse uden moms.

En arbejdsgivers betaling af godtgørelse efter ligebehandlingsloven er ikke en driftsomkostning. Arbejdsgiver har derfor ikke skattefradrag for beløbet. For den ansatte er beløbet skattefrit.

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 700 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som medarbejderen kan få udbetalt. Gavekortet skal lyde på en bestemt ting, eventuelt kan medarbejdere vælge mellem flere forskellige ting, men det må ikke kunne udbetales kontant.

Et bindende svar fra Skatterådet har nu slået fast, at sælgerpantebrev udstedt i forbindelse med salg af fast ejendom til hovedaktionæren er et skattepligtigt lån, selvom pantebrevet er på sædvanlige markedsvilkår.

Artiklen omtaler skat af ulovlige aktionærlån, samt de sanktioner, i form af renter og bøder, som samme disposition kan udløse efter såvel skattekontrolloven, kildeskatteloven som selskabsloven.

Den skærpede exit skat på aktier, som blev indført i 2008, er i strid med EU-traktatens grundlæggende regler om fri bevægelighed. Det har EU Kommissionen fastslået.

Brazilian Finance Minister Guide Mantega on December 19 announced an extension of tax reductions for vehicles and 22 retail activities that will be subject to the new monthly gross income tax instead of the current 20 percent payroll tax.

As 2012 comes to a close, Brazilian President Dilma Rousseff faces a challenge: For the first time in years, federal tax revenues are decreasing.

Less than two weeks after updating its list of low-tax jurisdictions and special tax regimes, Brazil's Federal Revenue Department (FRD) has issued a new regulation narrowing the concept of special tax regime for holding companies located in the Netherlands and Denmark. The regulation also establishes procedures for listed locations to request review of their listed status.

Brazil's Supreme Court (STF) on November 3 ruled that officers and owners of businesses are not personally liable for social security taxes owed by their companies unless they are owed because of acts committed in excess of their granted powers or in violation of the law or the company's articles or bylaws.

Folketinget har givet amnesti for skattesnyd frem til og med 30. juni 2013. Ved at give oplysninger til SKAT om skjulte værdier i udenlandske pengeinstitutter senest denne dato, undgår man frihedsstraf.

Landsskatteretten har i TfS 2012.465 og TfS 2012.466 fastslået, at to operasangere er selvstændigt erhvervsdrivende og ikke, som SKAT mente, honorarmodtagere.

En ny skattereform, men uden at der røres ved boligskatterne og rentefradraget. Det er et af de vigtigste elementer i regeringsgrundlaget på området for skatter og afgifter.

Læs artiklen Driftstab - fradrag og fradragstidspunkt. Artiklen er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter juli 2011.

Retsforlig (uoffentliggjort) betyder praksis­ændring. Ingen skat og moms af gulpladebil til salgsdirektør der havde bilen stående på privatadressen.

Hvert efterår deltager ca. 125.000 mennesker i DHL Stafetten i Fælledparken i København. Typisk som medarbejder i en virksomhed, der har tilmeldt de ansatte, hvorefter virksomheden deltager med skiltning i teltområdet og arbejdsgiversponsorerede logotrøjer.

Der træder ny momsregler i kraft pr. 1. januar 2011 for tre typer aktivitet: levering af fast ejendom, administration af fast ejendom og rejsebureauer.

 

Multimedieskatten giver fortsat anledning til en del diskussion, senest er den taget op i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, fordi den giver problemer i en lang række ansættelsesforhold.

Det er fast praksis, at forældre og børn indbyrdes kan overdrage fast ejendom, herunder ejerlejligheder, til en pris der ligger 15 % over eller under den seneste offentlige vurdering.

Et lovforslag giver SKAT adgang til uden dommerkendelse at foretage dataspejling hos erhvervsdrivende.

Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver og en medarbejder med skattemæssig virkning indgå aftale om, at medarbejderen i stedet for et kontant beløb i løn, får et personalegode.

Julegaver til ansatte er skattefri, hvis værdien ikke udgør mere end kr. 700. Det er desuden et krav, at gaven består i naturalier.

Hidtil har personer været skattefri af kursgevinst og kurstab på obligationer og andre fordringer som fx statsobligationer, kreditforeningsobligationer og sælgerpantebreve, bortset fra obligationer eller andre fordringer i udenlandsk valuta.

SKAT har for nylig meddelt, at reglerne for momsfradrag er lempet en smule.

Folketinget har vedtaget lov om udligningsskat på store pensionsudbetalinger.

 

Udligningsskatten skal betales af pensionsudbetalinger, der overstiger 362.800 kr. (2010 niveau). Der kan ske overførsel af uudnyttet grundbeløb mellem ægtefæller, men maksimalt af kr. 121.000 (2010 niveau)

Skatterådet har truffet afgørelse om de skattemæssige forhold for danske investorer, der har foretaget indskud i Phoenix Kapitaldienst GmbH på Phoenix Managed Accounts. Phoenix Kapitaldienst GmbH gik konkurs i 2005.

SKAT har fra 15. marts 2010 fastsat vejledende mindstepriser for, hvad en medarbejder selv skal betale, for at arbejdsgiveren kan give et skattefrit tilskud til kantineordninger. SKAT har efterfølgende præciseret, hvorledes denne ordning skal administreres.

Regeringen og Dansk Folkepartis har vedtaget de økonomiske stramninger, der var indeholdt i aftalen om en GenopretningsPakke.

Er der en økonomisk fordel ved at køre erhvervsmæssigt i egen bil eller skal man vælge fri bil?

 

Svaret afhænger af mange individuelle forhold. Ofte vil det imidlertid være afgørende, at det er lettest at administrere en ordning med fri bil, selvom der er lidt mere økonomi i at få kørselsgodtgørelse.

 

Personer, der ejer en fritidsbolig, der i perioder anvendes til udlejning kan vælge at få fradrag for udgifter forbundet med udlejning enten som et fradrag for de faktiske udgifter eller anvende en skematisk ordning.

Børsen har den 22. april 2010 offentliggjort en artikel af Christian Sehested vedrørende beskatning af aktier ved flytning fra Danmark, den såkaldte fraflytterbeskatning.

 

Artiklen omtaler den klage, som vi i 2008 indgav til EU-Kommissionen (sag nr. 2008/4992).

 

Europa-Kommissionen har indledt traktatsbrudssag mod den danske regering vedrørende den danske lovgivning om fraflytterbeskatning.

De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven medfører, at de skattefri aktionærer og skattepligtige personaktionærer belastes med en del af den skat, som påhviler skattepligtige selskabsaktionærer.

Et af de få steder, hvor man stadig kan få en skattefri gevinst, er ved salg af privat bolig eller fritidshus. Da lovgivningen stiller visse krav for at opnå skattefrihed, har der igennem de senere år været en del diskussioner med SKAT om, hvorledes disse krav nærmere skal forstås. Det har affødt en række afgørelser og domme, og vi har plukket nogle af de mere interessante ud fra de sidste par år.

For virksomheder, der har handel over landegrænser, sker fra 1. januar 2010 nogle væsentlige ændringer angående moms.

En væsentlig del af Skattereformen, som blev vedtaget af Folketinget i slutningen af maj måned, har allerede virkning fra 1. januar 2010. Hvor intet andet er angivet nedenfor, gælder de nye regler og satser fra 1. januar 2010.

Advokat Gitte Skoubys brev til Folketingets skatteudvalg med kommentarer til L 187 vedrørende de foreslåede ændringer i fraflytterbeskatning på aktier. Herunder ændringer i Aktieavancebeskatningsloven, Kildeskatteloven og Kursgevinstloven