Familieret

Ved afgørelse af 26. januar 2023 har Ankestyrelsen tilsidesat en formandsafgørelse truffet af formanden for Børn-og Ungeudvalget i Københavns Kommune, hvorefter et barn blev akut an-bragt uden for hjemmet.

En fremtidsfuldmagt oprettes som bekendt ved at fuldmagtsgiveren opretter den digitalt på www.tinglysning.dk og derefter validerer den med NemID. Fuldmagtsgiveren kan kun under-skrive fuldmagten, men kan ikke anmelde denne til tinglysning.

Det er min oplevelse, at der i praksis – også retspraksis - på området de senere år har været en tiltagende forståelse for det problematiske ved samværschikane. Men i for mange sager er det ikke desto mindre lykkedes den ene af forældrene – typisk moderen – at udøve samværschikane, uden at det har fået ”retlige konsekvenser”. En simpel søgning på domstolsafgørelser på området giver et – næsten –…

I slutningen af 2018 blev det besluttet at ændre reglerne og etablere et helt nyt familieretligt system, herunder en ny myndighed kaldet Familieretshuset

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign.

I 2014 blev der indført en ankebegrænsningsregel, hvorefter landsretten kan beslutte at afvise at behandle en byretsdom, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten end i byretten, og hvis sagen ikke er principiel eller der ikke i øvrigt er særlige grunde, der taler for at sagen skal behandles af landsretten.